Số Chuyên san 2019 (2)

 1. TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG TÂM BẮC BỘ 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1959 – 2019)
  Nguyễn Anh Dũng
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. KẾT QUẢ 28 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VƯỜN SƯU TẬP THỰC VẬT CẦU HAI CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG TÂM BẮC BỘ
  Nguyễn Văn Thọ
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA CÂY TRE NGỌT (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
  Nguyễn Viễn, Nguyễn Văn Thọ, Ma Thanh Thuyết
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae H.Lec) Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ VI VỆ TINH (MICROSATELLITE – SSR)
  Nguyễn Viễn1, Phạm Mai Phương2, Bùi Thị Tuyết Xuân3
  Hoàng Thị Thu Trang4, Vũ Đình Duy2*
  1 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ,
  2Viện Sinh thái Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga
  3 Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
  4Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA CÁC LOÀI THUỘC CHI LUỒNG (Dendrocalamus Nees) TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE CÁC VÙNG MatK, rbcL, psbA-trnH (cpDNA) VÀ ITS – rDNA
  Nguyễn Văn Thọ1, Nguyễn Hoàng Nghĩa2, Lê Thị Mai Linh3
  1Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam
  3Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG THANH THẤT (Ailanthus triphysa Alston) VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG GỖ TẠI PHÚ THỌ
  Phạm Thế Dũng1, Phạm Văn Bốn2, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt3
  1 Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp TP. Hồ Chí Minh
  2 Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ
  3 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM CÁC XUẤT XỨ VÀ GIA ĐÌNH LIM XANH (Erythrophloeum fordi OLIV) TRONG RỪNG BẢO TỒN NGUỒN GEN TẠI CẦU HAI, PHÚ THỌ
  Nguyễn Văn Thọ1, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Nghĩa2
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
  2 Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG DẺ ĐỎ (Lithocarpus ducampii A. Camus) TẠI CÁC TỈNH PHÚ THỌ, HÒA BÌNH VÀ YÊN BÁI
  Đào Hùng Mạnh1, Võ Đại Hải2, Nguyễn Anh Dũng1, Nguyễn Anh Duy1, Phùng Hà Anh1
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ,
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG HỖN GIAO CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA CUNG CẤP GỖ LỚN TẠI YÊN BÁI VÀ PHÚ THỌ
  Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Văn Thọ,
  Nguyễn Thị Nhung, Phạm Quang Thuỳ, Trần Quang Tuấn
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CÁC MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG RE GỪNG (Cinnamomum burmannii (Nees & T. Nees) Blume) TẠI CẦU HAI, PHÚ THỌ
  Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG 25 LOÀI CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA CỦA MÔ HÌNH TRỒNG HỖN GIAO TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM SINH LƯƠNG THỊNH, TỈNH YÊN BÁI
  Nguyễn Văn Thọ1, Nguyễn Anh Duy1, Nguyễn Hoàng Nghĩa2
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ;
  2Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CÁC MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG CHÒ NÂU (Dipterocarpus retusus Blume) TẠI CẦU HAI, TỈNH PHÚ THỌ
  Nguyễn Văn Thọ1, Đào Hùng Mạnh1, Phạm Quang Tiến1
  Dương Thị Minh Huế1, Nguyễn Hoàng Nghĩa2
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ
  2Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. BƯỚC ĐẦU GHI NHẬN SÂU ĂN LÁ VÀ NGỌN NON GÂY HẠI RỪNG TRỒNG THANH THẤT (Ailanthus triphysa) TẠI TỈNH PHÚ THỌ
  Đào Ngọc Quang1, Phạm Quang Thu1, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt2, Nguyễn Minh Chí1
  1 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng
  2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. CÔNG NGHỆ ÉP NHIỆT TẠO VÁN GHÉP THANH TỪ BƯƠNG LÔNG ĐIỆN BIÊN (Dendrocalamus dienbienensis H.N Nguyen & V.T. Nguyen)
  Lê Thị Hưng1, Bùi Duy Ngọc1, Nguyễn Anh Dũng2
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về