Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp (Forestry Economics Research Centre – FEREC) trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Phòng Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp theo Quyết định số 3134/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển gió công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về kinh tế lâm nghiệp trong phạm vi cả nước phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng về kinh tế lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực kinh tế lâm nghiệp; Tư vấn đầu tư, đánh giá các công trình, chương trình dự án lâm nghiệp; Hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực kinh tế lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

  • Cơ cấu tổ chức gồm: Ban lãnh đạo Trung tâm và 04 đơn vị trực thuộc.
  • Tổng số viên chức: 18 người, trong đó có 05 tiến sỹ; 9 thạc sỹ; và 04 cử nhân.
  • Giám đốc Trung tâm: TS. Hoàng Liên Sơn
  • Phó giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Gia Kiêm
TT Các đơn vị thuộc Trung tâm Trưởng đơn vị
1 Văn phòng Trung tâm ThS. Vũ Duy Hưng
2 Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường ThS. Lê Văn Cường
3 Bộ môn Thị trường Lâm sản TS. Nguyễn Gia Kiêm (KN)
4 Bộ môn Thể chế chính sách và Lâm nghiệp xã hội ThS. Phạm Thị Luyện

Các lĩnh vực hoạt động chính:

Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực kinh tế – chính sách lâm nghiệp; Xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia; và định mức Kinh tế – Kỹ thuật thuộc lĩnh vực nghiên cứu, cụ thể:

– Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về thể chế, cơ chế chính sách; tổ chức quản lý và sắp xếp đổi mới tổ chức quản lý lâm nghiệp; Kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; Thị trường và ngành hàng lâm sản; Lâm nghiệp xã hội – Lâm nghiệp cộng đồng; và  Phát triển kinh tế nông thôn miền núi.

– Điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu và dự báo thị trường lâm sản; và Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thị trường và ngành hàng lâm sản.

– Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức Kinh tế – Kỹ thuật thuộc lĩnh vực kinh tế lâm nghiệp.

– Tư vấn đầu tư, thẩm tra, đánh giá các chương trình, dự án lâm nghiệp; và Dịch vụ khoa học về kinh tế lâm nghiệp.

– Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thưc hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Cơ sở vật chất

  • 08 phòng làm việc tại tòa nhà Hội trường Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Những thành tích đạt được

Trong giai đoạn 2013 – 2020, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp đã và đang triển khai 01 đề tài cấp Nhà nước; 03 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp tỉnh; 01 dự án hợp tác quốc tế; 01 Dự án khuyến nông trung ương;; và 10 nhiệm vụ KHCN thông qua hợp đồng nghiên cứu cấp Tổng cục Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện phối hợp nghiên cứu với 01 đề tài cấp Bộ; 06 dự án Hợp tác quốc tế. Từ các kết quả nghiên cứu, đã công bố được 10 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; 28 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước và xuất bản được 03 cuốn sách tham khảo.

Các thành tích đã được khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2018 Bằng khen Bộ trưởng Quyết định số 2294/QĐ-BNN-TCCB, ngày 19/6/2019, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Định hướng phát triển

  • Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tăng cường năng lực tổ chức nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu; Nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp;
  • Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế, chính sách lâm nghiệp; quản lý rừng bền vững; thị trường và thương hiệu ngành hàng lâm sản Việt Nam.
  • Mở rộng hợp tác, cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ với các địa phương; Hội nhập hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực;
  • Tăng cường đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm dịch vụ khoa học công nghệ đối với các lĩnh vực ưu tiên và lợi thế của Trung tâm thuộc lĩnh vực kinh tế, chính sách lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên môi trường rừng, ngành hàng lâm sản và lâm nghiệp cộng đồng.

Địa chỉ liên hệ

Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

Địa chỉ: Số 46 Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8362230; Webmail: ferec@vafs.gov.vn

 

[logo-slider]