Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được tổ chức theo mô hình Viện nghiên cứu đặc biệt; đảm bảo tính tập trung và hệ thống, có sự liên hệ chặt chẽ giữa nghiên cứu chuyên sâu với từng lĩnh vực và nghiên cứu ứng dụng cho các vùng sinh thái (Quyết định thành lập số: 2099/QĐ-TTg Ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ).

Số lượng cán bộ của Viện hiện tại có 616 người, trong đó có 455 người hưởng lương từ NSNN, 161 người do đơn vị tự lo lương. Về trình độ đào tạo có 02 GS.TS, 02 PGS.TS, 83 tiến sĩ, 225 thạc sĩ, 226 kỹ sư và cử nhân, 48 Trung cấp, cao đẳng và công nhân lao động.

Tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam gồm:

1. Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc Viện:

2. Các Ban tham mưu, giúp Giám đốc Viện

2.1. Ban Tổ chức, Hành chính;

2.2. Ban Tài chính, Kế toán.;

2.3. Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

3. Các đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện

3.1. Viện Nghiên cứu Lâm sinh, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.2. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.3. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.4. Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.5. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh;

3.6. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, trụ sở chính đóng tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

3.7. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, trụ sở chính đóng tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

3.8. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ, trụ sở chính đóng tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

3.9.Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, trụ sở chính đóng tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

3.10. Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trụ sở chính đóng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

3.11. Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.12. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội;

3.13. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, trụ sở chính đóng tại thành phố Hà Nội.

3.14.  Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO)

MangluoiNC

[logo-slider]