Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

BCxđ chỉ tiêu TS _2023 … [Read more...]

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ

2023_VAFS Quy che dao tao TS … [Read more...]

Danh sách giảng viên cơ hữu

Danh sách giảng viên cơ hữu … [Read more...]

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

BC xđct tuyển sinh 2022 … [Read more...]

Danh sách giảng viên cơ hữu

Danh sách giáo viên cơ hữu … [Read more...]

Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 như sau: Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành - Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) -  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) - Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) - Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 9 62 02 11) - Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) Đối tượng học: Thí … [Read more...]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 273 /QĐ-KHLN-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Căn cứ Thông báo số 803/KHLN-ĐT ngày 23 /12/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc thông báo kế hoạch xét tuyển … [Read more...]

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2021_VAFS Quy che dao tao TS_final … [Read more...]

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021

  … [Read more...]

Quy trình Đào tạo Tiến sĩ tại Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Quy trình đào tạo kèm phụ lục Quy trình đtao TS kem phu luc.2017     … [Read more...]

[logo-slider]