Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 23/2021/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết xem file đính kèm: thong-tu-23-2021-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-18-2015-tt-bnnptnt-quy-dinh-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-bo-nnptnt … [Read more...]

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Chi tiết xem file đính kèm.VanBanGoc_22-2021-TT-29122021 … [Read more...]

Thông tư Số: 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; Theo đề nghị của … [Read more...]

Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong Nông nghiệp

Ngày 03/5/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong Nông nghiệp. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2015/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Tải  file tại đây: TT 04 cong nhan TBKT   … [Read more...]

Thông tư: 25/2017/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương

Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay thế Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT về hướng dẫn quản lý chương trình, dự án nhiệm vụ khuyến nông trung ương bao gồm các nội dung sau: - Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, tổng kết, đánh giá chương trình khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. - Xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh, kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán dự án, … [Read more...]

Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ngày 11/9/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2017. … [Read more...]

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT “Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản”

Ngày 28/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT "Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản" Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồngvà các loài … [Read more...]

Quyết định của Tổng cục Lâm nghiệp về việc Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Lâm nghiệp.

Ngày 14/4/2016 Tổng cục Lâm nghiệp đã có Quyết định số: 124/QĐ/TCLN-KH&HTQT về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng cục Lâm nghiệp. Chi tiết xem file đính kèm:QD so124 ngay 14.4.2016 … [Read more...]

Các mẫu giấy tờ liên quan đến nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp

Tổng hợp các mẫu giấy tờ liên quan đến các loại nhiệm vụ Khoa học công nghệ các cấp, Danh sách như trong file kèm: 1. Mẫu văn bản của các Đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. 2. Mẫu văn bản của các nhiệm vụ khuyến nông. 3. Mẫu văn bản của các TCVN. 4. Mẫu văn bản của các TBKT. 5. Mẫu văn bản của các Đề tài cấp Quốc gia. 6. Mẫu văn bản của các nhiệm vụ quỹ gen. 7. Mẫu văn bản của các Đề tài cấp cơ sở   Chi tiết : Mau giay to cac nhiem vu KHCN - Hoi dong cap Vien … [Read more...]

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 30/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã ký kết ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 5 Chương với 20 Điều, ngoài Chương I (Những quy định chung) và Chương V (Tổ chức thực hiện) là những quy định cụ thể về: Quyết định phương thức khoán chi (Chương II); quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm … [Read more...]

[logo-slider]