Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Lâm nghiệp” 2023

BAN BIÊN SOẠN
Chủ biên: GS.TS. Võ Đại Hải
PGS.TS. Phí Hồng Hải
Tham gia biên soạn: TS. Đoàn Văn Thu
PGS.TS. Hoàng Văn Thắng
TS. Nguyễn Tiến Linh

MỤC LỤC
1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, KHUYẾN NÔNG, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2020 – 2023
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC LÂM SINH GIAI ĐOẠN 2020 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN 2023 – 2030
Trần Lâm Đồng
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC GIỐNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2023 – 2030
Nguyễn Đức Kiên
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP RỪNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2023 – 2030
Bùi Duy Ngọc
5. MỘT SỐ THÀNH TỰU HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN VÀ VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÂM NGHIỆP CHO VÙNG NAM TRUNG BỘ
Trần Nguyên Tú
LĨNH VỰC GIỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
6. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG KEO LAI VÀ KEO LÁ TRÀM PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN Ở MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI CHÍNH
Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, Hà Huy Nhật, Nghiêm Quỳnh Chi, Cấn Thị Lan, Phạm Xuân Đỉnh, Trần Hữu Biển, Nguyễn Quốc Toản, Phan Đức Chỉnh, Mai Thị Phương Thúy
7. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG KEO TAM BỘI SINH TRƯỞNG NHANH PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN
Nghiêm Quỳnh Chi, Đỗ Hữu Sơn, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn Chính, Phạm Văn Bốn, Cấn Thị Lan, Đồng Thị Ưng, Nguyễn Tử Kim, Phạm Xuân Đỉnh, Dương Hồng Quân, Trần Hữu Biển, Kiều Tuấn Đạt, Trần Đức Vượng, Lưu Thị Quỳnh.

8. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG KEO LAI SINH TRƯỞNG NHANH BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ
Lê Sơn, Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Thị Huyền, Hà Thị Huyền Ngọc
9. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG BẠCH ĐÀN CHUYỂN GEN CHO CHIỀU DÀI SỢI GỖ
Trần Đức Vượng, Trần Hồ Quang, Nguyễn Đức Kiên, Lê Sơn, Lê Thị Thủy, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Việt Hà
10. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG KEO TAI TƯỢNG CÓ NĂNG SUẤT CAO CHỐNG CHỊU BỆNH MỤC RUỘT PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG GỖ LỚN
La Ánh Dương, Trịnh Văn Hiệu, Đồng Thị Ưng, Hà Huy Nhật, Nguyễn Quốc Toản, Phí Hồng Hải
11. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) CUNG CẤP GỖ LỚN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ ĐÔNG BẮC BỘ
Cấn Thị Lan, Đỗ Hữu Sơn, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Nghiêm Quỳnh Chi, Ngô Văn Chính, Trịnh Văn Hiệu, Ngô Đức Nhạc, Phạm Xuân Đỉnh, Dương Hồng Quân, Nguyễn Quốc Toản, Phan Đức Chỉnh, Đồng Thị Ưng, Lưu Thị Quỳnh, Trần Đức Vượng
12. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH CÂY HUỶNH (Tarrietia javanica Blume) CUNG CẤP GỖ LỚN Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ NAM TRUNG BỘ
Phạm Xuân Đỉnh, Vũ Đức Bình, Nguyễn Hải Thành, Nguyễn Thị Thanh Nga, Lê Công Định, Lê Xuân Toàn, Phạm Tiến Hùng, Nguyễn Thị Liệu, Hà Văn Thiện, Nguyễn Thị Kim Vui
13. BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY LÂM NGHIỆP TẠI VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 – 2022
Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, Trịnh Văn Hiệu, Doãn Hoàng Sơn
14. NGHIÊN CỨU KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae H.Lec) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
Nguyễn Viễn, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Văn Quang, Nguyễn Phương Thảo
15. NGHIÊN CỨU KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY TRE NGỌT (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐỂ LẤY MĂNG
Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Viễn, Nguyễn Anh Duy, Ma Thanh Thuyết, Phạm Quang Tiến
16. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHỌN GIỐNG LÁT HOA CHỐNG CHỊU SÂU ĐỤC NGỌN TẠI VIỆT NAM
Nguyễn Minh Chí
17. NGHIÊN CỨU KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum) TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
Phạm Đình Sâm, Hoàng Thị Nhung, Hồ Trung Lương.

LĨNH VỰC LÂM SINH 
18. NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TỔNG HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG CUNG CẤP GỖ LỚN CÁC LOÀI KEO TAI TƯỢNG, KEO LÁ TRÀM VÀ BẠCH ĐÀN TRÊN LẬP ĐỊA SAU KHAI THÁC TẠI MỘT SỐ VÙNG TRỒNG RỪNG TẬP TRUNG
Võ Đại Hải, Trần Lâm Đồng, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Văn Bích, Hoàng Văn Thành, Dương Quang Trung, Hoàng Thị Nhung, Trần Anh Hải, Trần Hồng Vân, Đào Trung Đức, Ngô Văn Chính, Dương Hồng Quân, Trịnh Văn Hiệu, Nguyễn Tiến Linh, La Ánh Dương
19. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN HÓA RỪNG TRỒNG CUNG CẤP GỖ NHỎ THÀNH RỪNG GỖ LỚN KEO LAI VÀ KEO TAI TƯỢNG
Trần Lâm Đồng, Đặng Văn Thuyết, Trần Hồng Vân, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Văn Thành, Trần Anh Hải, Dương Quang Trung, Phạm Văn Vinh
20. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DIỄN THẾ PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI RỪNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐỒNG NAI
Trần Lâm Đồng, Nguyễn Thị Thuỳ, Phạm Quang Tuyến, Đỗ Thị Thanh Hà, Ninh Việt Khương, Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Hoàng Quý, Dương Quang Trung, Nguyễn Văn Tuấn, Phùng Đình Trung, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Tiến Dũng, Trần Duy Rương, Trần Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Hảo, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Trung Dũng, Lê Thị Vân Huệ

21. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl.) CUNG CẤP GỖ LỚN Ở VÙNG ĐÔNG BẮC VÀ TÂY BẮC
Hoàng Văn Thắng, Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Trọng Điển, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Văn Định, Trần Anh Hải, Phạm Đình Sâm
22. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH KEO LAI, KEO TAI TƯỢNG VÀ KEO LÁ TRÀM CUNG CẤP GỖ LỚN TRÊN ĐẤT TRỒNG MỚI Ở VÙNG ĐÔNG BẮC BỘ
Nguyễn Huy Sơn, Phạm Đình Sâm, Hoàng Thị Nhung, Hồ Trung Lương, Vũ Tiến Lâm, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn Chính
23. XÂY DỰNG MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG THÂM CANH GỖ LỚN TẠI TỈNH PHÚ YÊN BẰNG GIỐNG KEO LAI MÔ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIAI ĐOẠN 2020 – 2022
Nguyễn Hoàng Tiệp, Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Tuấn Huy, Đỗ Huy Dũng, Lê Thanh Tùng, Phạm Lê Hoàng
24. NGHIÊN CỨU TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN MIỀN TRUNG BẰNG KỸ THUẬT CẢI TẠO THỂ NỀN VÀ HÀNG RÀO BẢO VỆ CÂY TRỒNG
Hoàng Văn Thơi, Lê Thanh Quang, Nguyễn Khắc Điệu
25. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia apetala Buch-Ham) GÓP PHẦN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAIVÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG CỬA SÔNG, VEN BIỂN BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ
Lê Văn Thành, Phạm Ngọc Thành, Tạ Văn Hân, Hà Đình Long, Đỗ Thị Kim Nhung, Đoàn Thanh Tùng, Nguyễn Xuân Đài, Lê Sơn
26. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG MỚI VÀ THÂM CANH CÂY QUẾ (Cinnamomum cassia Nees ex Blume) GẮN VỚI LIÊN KẾT
VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Lại Thanh Hải
27. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH TRÀM LÁ DÀI TẠI CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Đặng Phước Đại
28. THỰC TRẠNG VỀ ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG KEO VÀ BẠCH ĐÀN TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN THẾ,TỈNH BẮC GIANG
Hoàng Văn Chúc

29. THÀNH PHẦN LOÀI SÂU, BỆNH HẠI, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA LOÀI SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH CÂY SƠN TRA VÀ BIỆN PHÁP
PHÒNG TRỪ CHÚNG TẠI VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM .
Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Nguyễn Minh Chí, Đặng Như Quỳnh, Bùi Quang Tiếp, Trần Xuân Hưng, Trần Viết Thắng, Trang A Tổng, Nguyễn Quốc Thống, Nguyễn Hoài Thu, Trần Mạnh Toàn, Nguyễn Định Thắng, Trần Thanh Trăng, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Minh Hằng
30. BỆNH CHẾT HÉO RỪNG TRỒNG KEO Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP
Phạm Quang Thu
31. QUẢN LÝ TỔNG HỢP LOÀI SÂU RÓM 4 TÚM LÔNG (Dasychira axutha) HẠI THÔNG MÃ VĨ VÀ THÔNG NHỰA
Đào Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Thống, Nguyễn Hoài Thu, Trần Viết Thắng, Lê Văn Bình
32. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VÀ VÉC TƠ LÂY TRUYỀN BỆNH TUA MỰC HẠI CÂY QUẾ Ở VÙNG NAM TRUNG BỘ
Đào Ngọc Quang, Đặng Như Quỳnh, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu
33. THÀNH PHẦN SÂU HẠI QUẾ Ở VƯỜN ƯƠM VÀ RỪNG TRỒNG, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG HỢP CÁC LOÀI SÂU HẠI CHÍNH
Lê Văn Bình, Nguyễn Quốc Thống, Trần Viết Thắng, Trang A Tổng, Đặng Như Quỳnh, Đào Ngọc Quang, Nguyễn Hoài Thu,
Nguyễn Văn Thành, Trần Xuân Hưng, Bùi Quang Tiếp, Trần Mạnh Toàn, Đặng Thị Thanh Mai, Đoàn Giao Lương, Nguyễn Xuân Quyến, Lương Minh Tâm và Lê Kìm Hoàn
34. THỰC TRẠNG GÂY HẠI VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP MỘT SỐ LOÀI SÂU ĂN LÁ VÀ LOÀI MỌT ĐỤC THÂN GÂY HẠI CHÍNH Ở RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG, KEO LAI VÀ KEO LÁ TRÀM
Trần Xuân Hưng, Phạm Quang Thu, Nguyễn Thị Minh Hằng

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP RỪNG 
35. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN GỖ BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte) VÀ DẺ ĐỎ (Lithocarpus ducampii A. Camus)
Võ Đại Hải, Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Văn Định,
Nguyễn Bảo Ngọc, Bùi Thị Thủy

36. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MỘT SỐ THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG LIÊN HỢP VỚI MÁY KÉO CÓ KHẢ NĂNG KÉO BÁM VÀ ỔN ĐỊNHCAO PHỤC VỤ TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG
Đoàn Văn Thu, Tô Quốc Huy, Nguyễn Trọng Tuân, Nguyễn Văn Minh, Nghiêm Đức Huy
37. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SẤY GỖ RỪNG TRỒNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CÔNG NGHỆ BƠM NHIỆT
Bùi Duy Ngọc, Lê Thị Hưng, Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Văn Giáp
38. GỖ GHÉP KHỐI TỪ GỖ KEO – NGUYÊN LIỆU MỚI CHO CÔNG NGHIỆP ĐỒ MỘC NỘI THẤT
Nguyễn Quang Trung
39. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM MỤC ĐỂ SẢN XUẤT VÁN BIO-COMPOSITE TỪ DĂM GỖ, RƠM RẠ KHÔNG SỬ DỤNG KEO DÁN
Bùi Thị Thủy, Hà Tiến Mạnh, Hoàng Thị Tám, Đoàn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Biên Cương

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]