HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TÍCH HỢP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT

Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và qui hoạch phát triển ngành trồng trọt/Đinh Vũ Thanh, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Viết.-H: Nông nghiệp,2014.-112tr; 15x21cm.

Thư mục: tr.87-88.-Phụ lục:tr.89-111

ISBN 9876046013211

Từ khoá: Trồng trọt; Kỹ thuật tích hợp: Biến đổi khí hậu

Tóm tắt: Cuốn sách khái quát về tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và qui hoạch phát triển ngành trồng trọt; các thông tin khí hậu và biến đổi khí hậu sử dụng trong sàng lọc và tích hợp các vấn đề biến đổi khí hậu vào phát triển ngành trồng trọt; Qui trình tích hợp các vấn đề về biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách, qui hoạch phát triển ngành trồng trọt nhằm hỗ trợ ký thuật lồng ghép tích hợp hiệu quả các vấn đề biến đổi khí hậu vào phát triển ngành.

Ký hiệu XG: VN.5792/15

 

BDKH

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]