Kỹ thuật trồng 10 loài cây lâm sản ngoài gỗ làm gia vị

Kỹ thuật trồng 10 loài cây lâm sản ngoài gỗ làm gia vị = Cultivation techniques of ten non-timber forest product species for spices/Nguyễn Huy Sơn.-H.: Nông nghiệp,2014.- 171tr.

ISBN 978-604-60-1340-2

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh

Từ Khoá: Kỹ thuật trồng trọt; cây làm gia vị; Gừng; Hồi; Mắc khén; Mắc mật; Quế; Sấu; Tai chua; Thảo quả; Trám đen; Trám trắng

Tóm tắt: Cung cấp thông tin có hệ thống từ đặc điểm hình thái, sinh thái đến kỹ thuật chọn giống, nhân giống, gây trồng, khai thác và sử dụng các sản phẩm gia vị làm từ cây lâm sản ngoài gỗ.

Ký hiệu xếp giá: VV.2075/15

 

 Capture

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]