Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Quyết định thành lập:

Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế được thành lập năm 1961 (khi đó có tên là Phòng Khoa học, Thông tin tư liệu) cùng với sự ra đời của Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Giai đoạn 1981-1988 được tách thành các Phòng: Kế hoạch Khoa học, Thông tin Tư liệu, Đào tạo sau Đại học. Đến năm 1988 sau khi thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được tách thành các phòng gồm: Phòng Kế hoạch Khoa học, Phòng Thông tin Tư liệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Hợp tác Quốc tế. Giai đoạn 1996-2011 bốn phòng này được sáp nhập thành Phòng Kế hoạch, Khoa học. Năm 2011 theo Đề án nâng cấp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thành Viện xếp hạng đặc biệt tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Kế hoạch, Khoa học được nâng cấp và tách thành Ban Kế hoạch, Khoa học và Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế. Từ tháng 9/2019 đến nay hai Ban này được sáp nhập thành Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế theo QĐ số 476/QĐ-KHLN-TCHC ngày 12/9/2019 của Giám đốc Viện Khoa học Lân nghiệp Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

Quyền Trưởng Ban: TS. Nguyễn Tiến Linh

Phó Trưởng Ban: TS. Nông Phương Nhung.

Tổng số cán bộ, viên chức của Ban là 12 người, trong đó: 04 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ, 03 cử nhân.

Chức năng nhiệm vụ chính:

Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Viện về quản lý các hoạt động Khoa học công nghệ, Đào tạo nguồn nhân lực và Hợp tác quốc tế của toàn Viện.

Thành tích đã đạt được:

Từ khi được thành lập đến nay, Ban đã luôn tham mưu kịp thời và có hiệu quả cho Ban Lãnh đạo Viện về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, Đào tạo sau đại học và Hợp tác quốc tế.

Kết nối hiệu quả các đơn vị thuộc Viện với các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ các cấp, các đơn vị đối tác, hàng năm Viện đã mở mới được nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đẩy mạnh chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, qua đó đã góp phần tăng nguồn kinh phí hoạt động KHCN của toàn Viện.

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Viện xây dựng các chiến lược và xác định các ưu tiên nghiên cứu, xây dựng các quy chế quản lý khoa học công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế; Quản lý, kiểm tra giám sát, tổ chức tốt các hội đồng tư vấn, sơ kết và tổng kết các nhiệm vụ KHCN, thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam, công nhận giống mới, TBKT mới và giải pháp hữu ích.

Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học công nghệ; Xuất bản ấn phẩm định kỳ hàng năm 06 số của Tạp chí KHLN; Số hóa cơ sở dữ liệu KHCN; Phối hợp tổ chức, xây dựng nhiều phóng sự phim và bài báo trên các đài truyền hình và báo Nông nghiệp; Tổ chức các gian hàng trong các hội nghị KHCN và hội chợ do Bộ NN&PTNT và Bộ KHCN tổ chức để quảng bá các giống mới và TBKT mới của Viện.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo Viện trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Lâm nghiệp, đặc biệt là các cán bộ có trình độ tiến sĩ. Các hoạt động hợp tác quốc tế đã kết nối giữa Viện và các tổ chức quốc tế để tiếp nhận được nhiều thành quả khoa học và công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực lâm nghiệp và thúc đẩy đào tạo nâng cao ngoại ngữ, chuyên môn và sau đại học cho cán bộ Viện. Qua đó đã góp phần cho sự phát triển riêng của Viện và sự phát triển chung của ngành Lâm nghiệp nước ta trong thời gian qua.

Bên cạnh hoạt động tham mưu cho Ban lãnh đạo Viện, trong 10 năm gần đây, các cán bộ của Ban đã thực hiện 2 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 10 nhiệm vụ cấp Bộ, 2 nhiệm vụ cấp tỉnh, 9 dự án hợp tác quốc tế, qua đó công bố được 11 bài báo trên các tạp chí quốc tế và 24 bài trên các tạp chí trong nước; xuất bản 5 quyển sách; được Bộ công nhận và bảo hộ được 2 giống mới và 04 tiến bộ kỹ thuật mới.

Từ những kết quả đã đạt được, trong những năm qua, Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các năm 2014, 2015, 2016, 2017 và các bằng khen khác của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ:

Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 024.38389721; Fax: 024.38389722.

Email: vkhln@vafs.gov.vn

[logo-slider]