Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Giám đốc: GS.TS. Võ Đại Hải
  – Phụ trách chung toàn Viện.

– Phụ trách công tác Đảng của Viện.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chiến lược phát triển Viện, Tổ chức Cán bộ, Tài chính Kế toán, Hợp tác quốc tế, Đào tạo sau đại học, Lâm sinh, Khuyến lâm, Khai thác rừng.

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng lương của Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính, Kế toán; Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phó Giám đốc: TS. Đoàn Văn Thu
  – Thay mặt giám đốc quản lý và điều hành Viện khi giám đốc đi vắng.

– Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp rừng, Nội chính, Xây dựng cơ bản, Điều tra cơ bản, Trang thiết bị, Quản lý đất đai, tài sản của Viện, các hợp đồng dịch vụ thuộc văn phòng Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức, Hành chính; Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng; Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.

Phó Giám đốc: PGS.TS. Phí Hồng Hải
– Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch khoa học; Giống và công nghệ sinh học, các dự án giống; Kinh tế-Chính sách; Công tác thông tin (tạp chí, website, triển lãm) và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện; Đoàn thể.

– Phụ trách các đơn vị: Ban khoa học, Đào tạo và hợp tác Quố tế; Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ; Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc; Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp.