Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Giám đốc: GS.TS. Võ Đại Hải
 GD GS.Hai  

– Phụ trách chung toàn Viện.

– Phụ trách công tác Đảng của Viện.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chiến lược phát triển Viện, Tổ chức Cán bộ, Tài chính Kế toán, Hợp tác quốc tế, Hội đồng Khoa học Viện, Lâm sinh.

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng lương của Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính, Kế toán; Viện Nghiên cứu Lâm sinh; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: TS. Đoàn Văn Thu

 PGD Thu  

– Phụ trách các lĩnh vực: Nội chính, Xây dựng cơ bản, Điều tra cơ bản, Trang thiết bị, các hợp đồng dịch vụ thuộc văn phòng Viện, phối hợp phụ trách lĩnh vực Công nghiệp rừng.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức, Hành chính; Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng; Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng; Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 PGD Ngoc  

 

– Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch Khoa học, Công nghiệp rừng, Kinh tế Chính sách, và sử dụng rừng, Đoàn thể.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Kế hoạch, Khoa học; Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng; Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

 

 

 

Phó Giám đốc: TS. Phí Hồng Hải

 PGD Hai  

 

– Phụ trách các lĩnh vực: Giống và công nghệ sinh học, các dự án giống, Đào tạo sau đại học; Khuyến lâm; Công tác thông tin (tạp chí, website, triển lãm) và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện.

– Phụ trách các đơn vị: Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế; Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ; Trung tâm khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.