Ban Tổ chức, Hành chính

Quyết định thành lập:

Ban Tổ chức, Hành chính (tiền thân là Phòng Tổ chức hành chính) được thành lập năm 1961 cùng với sự ra đời của Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Năm 1988 sau khi thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phòng Tổ chức hành chính tách thành 2 phòng là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính quản trị; năm 2011 được sáp nhập và đổi tên thành Ban Tổ chức, Hành chính theo Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

Trưởng Ban: TS. Nguyễn Bá Triệu; Phó Trưởng Ban: ThS. Phạm Văn Viện; Phó Trưởng Ban: Hà Thị Duyên.

Tổng số cán bộ, viên chức của Ban là 11 người, trong đó: 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 04 Đại học, 04 cán bộ Trung cấp và kỹ thuật viên.

Chức năng nhiệm vụ chính:

Chủ trì tham mưu cho Ban Giám đốc Viện thực hiện Luật cán bộ, Luật viên chức; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực của Viện; tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ;

Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết; Quản lý cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, tài sản; phương tiện thuộc Văn phòng Viện; Thực hiện công tác bảo vệ, quân sự, tự vệ, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và cảnh quan trong cơ quan Viện;

Quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai trong toàn Viện, xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư, quản lý, kiểm tra giám sát các dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm, tăng cường trang thiết bị toàn Viện;

Thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét tăng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật.

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức, Hành chính – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 024.37525517; Fax: 024.38389721

[logo-slider]