Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững

Giới thiệu

Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO) được thành lập theo Quyết định số 191/QĐ-TCCB ngày 11/01/2019 và được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 3925/QĐ-TCCB ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. VFCO là Tổ chức thực hiện Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS) theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia của Việt Nam được Tổ chức chứng nhận rừng quốc tế PEFC công nhận vào tháng 8/2019 và là thành viên thứ 51 của PEFC.

VFCO là Tổ chức có tư cách pháp nhân với chức năng là thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam, đảm bảo các lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội cho phát triển bền vững. Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia hướng đến nâng cao giá trị gia tăng của rừng thông qua áp dụng giống cây trồng ưu việt và các kỹ thuật quản lý rừng phù hợp, cải thiện và nâng cao dịch vệ hệ sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học; đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp đáp ứng các yêu cầu chứng nhận của thị trường.

Lĩnh vực hoạt động

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng trên cơ sở Chiến lược phát triển ngành từng giai đoạn trình Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động chứng nhận quản rừng bền vững, lâm sản ngoài gỗ, gỗ hợp pháp, chuỗi hành trình sản phẩm, dịch vụ hệ sinh thái theo quy định của Việt Nam và hệ thống chứng nhận quốc tế;
 • Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn, thủ tục về chứng nhận quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình các sản phẩm gỗ và lâm sản; các tiêu chuẩn liên quan khác theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo quy định của pháp luật;
 • Phối hợp với Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Tổ chức chứng nhận quốc tế và các tổ chức liên quan trong thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức tập huấn, liên kết đào tạo cho các tổ chức chứng nhận, các kiểm toán viên, đánh giá viên trong hoạt động chứng chỉ rừng theo quy định;
 • Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chủ rừng, các cơ quan quản lý lâm nghiệp và các bên liên quan; tổ chức hội nghị, hội thảo và thực hiện các thông tin, truyền thông, các sự kiện liên quan đến hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý và cấp phép sử dụng nhãn hiệu về chứng nhận quản lý rừng bền vững, chuỗi hành trình sản phẩm gỗ và lâm sản cho các bên được chứng nhận theo quy định;
 • Theo dõi, giám sát các hoạt động và giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hoạt động chứng nhận quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm gỗ và lâm sản theo quy định của pháp luật;
 • Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, văn bản quy phạm pháp luật và quy định liên quan đến quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;
 • Tham gia, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao, hợp tác quốc tế về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo quy định của pháp luật;

Cơ cấu tổ chức

Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS) bao gồm Ban chỉ đạo, VFCO, Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) và các tổ chức chứng nhận.

 • Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý, các chủ rừng và các doanh nghiệp, có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo VFCO thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và xây dựng chính sách thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;
 • VFCO trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, chịu trách nhiệm vận hành VFCS dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo. Cơ cấu tổ chức của VFCO gồm Lãnh đạo, phòng kỹ thuật, phòng tổng hợp, Hội đồng tư vấn kỹ thuật và Hội đồng giải quyết tranh chấp, khiếu nại. Các thành viên chính của VFCO gồm:
 • Giám đốc: TS. Vũ Tấn Phương
 • Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Hoàng Tiệp
 • Phòng kỹ thuật: TS. Nguyễn Văn Bích
 • Phòng tổng hợp: ThS. Đào Lê Huyền Trang
 • Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm đánh giá và chứng thực năng lực của các Tổ chức chứng nhận (CB) thực hiện dịch vụ về chứng chỉ rừng theo VFCS;
 • Các tổ chức chứng nhận (CB) là các tổ chức được BoA và VFCO công nhận, thực hiện các dịch vụ về chứng chỉ rừng, bao gồm chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM) và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC).

Các kết quả chính

 • Hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho vận hành VFCS và VFCO, bao gồm quyết định thành lập, chức năng và nhiệm vụ, điều lệ hoạt động và thỏa thuận hợp tác với PEFC, BoA và các bên liên quan.
 • Xây dựng 10 tiêu chuẩn và hướng dẫn về thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; chuyển ngữ và áp dụng các tiêu chuẩn của PEFC về chuỗi hành trình sản phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn cập nhật của PEFC.
 • Đang xây dựng các hướng dẫn về thực hiện trách nhiệm giải trình (DDS), tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 cho công nhận Tổ chức chứng nhận theoVFCS và các hướng dẫn về sản xuất cây giống lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh rừng trồng, bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan, sử dụng hóa chất và quản lý chất thải, kỹ thuật khai thác tác động thấp, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo Nhóm, điều tra rừng và đánh giá đa dạng sinh học.
 • Đào tạo, tập huấn cho hơn 100 lượt người về tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm cho các tổ chức chứng nhận và các bên liên quan.
 • Phát hành các tài liệu truyền thông về VFCS và PEFC, bao gồm tài liệu giới thiệu VFCS, website và tổ chức các sự kiện quảng bá VFCS/PEFC.

Liên hệ: Địa chỉ: 46 Đức Thắng, Phường Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: +84 24668 57688; Email: vfco.vietnam@gmail.com; Website: http://vfcs.org.vn

[logo-slider]