Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT “Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản”

Ngày 28/6/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT “Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản”

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 về hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồngvà các loài thực vật trên diện tích ngoài quy hoạch cho lâm nghiệpcó tên trùng với các loài gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

2. Đối tượng áp dụng a) Chủ rừng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. b) Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động khai thác, tận dụng, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Chi tiết Tông tư:TT_21_2016_TTBNN16-08-04 TT21 Khaithac

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]