Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tiến Hùng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Tiến Hùng. Tên luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) ở vùng Bắc Trung Bộ”. Ngành đào tạo: Lâm sinh. Mã ngành:   9 62 02 05. Nghiên cứu sinh:  Phạm Tiến Hùng Thời gian: 8 h30’, Thứ hai, ngày 24 tháng 06 năm 2024. Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 2 - Nhà 7 tầng- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà … [Read more...]

Thông tin luận án Nghiên cứu sinh Phạm Tiến Hùng

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) cung cấp gỗ lớn ở vùng Bắc Trung Bộ”. Ngành đào tạo: Lâm sinh                               Mã ngành: 9.62.02.05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Tiến Hùng Giáo viên hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa, 2. TS Phạm Xuân Đỉnh. Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Về đặc điểm điểm sinh học cây Huỷnh tại … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tiệp bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 22/4/2024, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hoàng Tiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Quản lý tài n guyên rừng, Mã ngành: 9 62 02 11 với tên Luận án:“ Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững quy mô hộ gia đình tại tỉnh Quảng Trị ”. Người hướng dẫn Khoa học:  GS. TS Võ Đại Hải; TS Hoàng Liên Sơn. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Tiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Tiệp. Tên luận án: “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững quy mô hộ gia đình tại tỉnh Quảng Trị”. Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng. Mã ngành:   9 62 02 11. Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Hoàng Tiệp Thời gian: 8 h30’, Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024. Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 2 - Nhà 7 tầng- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 … [Read more...]

Thông tin Luận án Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tiệp

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững quy mô hộ gia đình tại tỉnh Quảng Trị” Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng                               Mã số: 9.62.02.11 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Tiệp Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Võ Đại Hải, 2. TS Hoàng Liên Sơn Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Về Hiện trạng phát … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Trần Thị Thuý Hằng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 24/01/2024, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Thuý Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án:“ Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để gây trồng và phát triển cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Người hướng dẫn Khoa học:  GS. TS Võ Đại Hải; TS Kiều Tuấn Đạt. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Trần Đức Vượng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 21/11/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Đức Vượng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên Luận án:“ Nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và đánh giá mức độ đa dạng di truyền của một số nguồn giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet).”. Người hướng dẫn Khoa học:  TS Nguyễn Đức Kiên; TS Hà Huy Thịnh. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ … [Read more...]

Thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Căn cứ kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 của Hội đồng Giáo sư … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 20/11/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Văn Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án:“ Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật gây trồng Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lecomte) tại một số tỉnh phía Bắc”. Người hướng dẫn Khoa học:  PGS. TS Hoàng Văn Thắng; TS Trần Văn Đô. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Trần Thị Lệ Trà bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 11/11/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Lệ Trà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án:“ Nghiên cứu một số cơ sở khoa học phục vụ chọn giống Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) chống chịu sâu đục nõn (Hypsipyla robusta (Moore)), sinh trưởng nhanh tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ”. Người hướng dẫn Khoa học:  TS Nguyễn Minh Chí; GS. TS Phạm Quang Thu. Hội đồng  đánh giá Luận án … [Read more...]

[logo-slider]