Quy chế Đào tạo Sau Đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 235/QĐ-KHLN-ĐTHT  về việc Ban hành Quy chế Đào tạo Sau đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo tiến sĩ tại Quy chế đào tạo sau đại học ở Viện KHLN Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 237/QĐ-KHLN-ĐTHT ngày 21/5/2013 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam. Chi tiết Quy chế: Quy chế Đào tạo Sau đại học    … [Read more...]

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015. 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Gồm 5 chuyên ngành: a) Lâm sinh (mã số: 62 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 62 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 62 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 62 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 62 54 03 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các điều … [Read more...]

Quy chế đào tạo sau đại học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chi tiết xem tại file đính kèm: 2013_Quy che dao tao sau dai hoc … [Read more...]

[logo-slider]