Quy chế Đào tạo Sau Đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 235/QĐ-KHLN-ĐTHT  về việc Ban hành Quy chế Đào tạo Sau đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo tiến sĩ tại Quy chế đào tạo sau đại học ở Viện KHLN Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 237/QĐ-KHLN-ĐTHT ngày 21/5/2013 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam.

Chi tiết Quy chế: Quy chế Đào tạo Sau đại học 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]