Số 4/2020

 1. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY BA KÍCH (Morinda officinalis How) TẠI BẮC GIANG
  Kim Ngọc Quang1, Nguyễn Mai Thơm2, Võ Đại Hải3
  1NCS Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  3Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. KẾT QUẢ CHỌN CÂY TRỘI QUẾ TẠI YÊN BÁI VÀ LÀO CAI
  Phan Văn Thắng, Tạ Minh Quang, Nguyễn Huy Sơn, Hà Văn Năm, Trịnh Bích Hảo
  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU TÁI SINH CÂY KEO LAI (Acacia hybrid) THÔNG QUA MÔ SẸO VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA PHỤC VỤ CHUYỂN GEN
  Nguyễn Thị Huyền*, Trần Thị Thu Hà, Hà Thị Huyền Ngọc,
  Nguyễn Thị Việt Hà, Lê Thị Thuỷ, Lê Sơn
  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp –
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ TÁCH CHIẾT ĐẾN CHẤT LƯỢNG ADN TỔNG SỐ CỦA LOÀI BÁCH VÀNG (Xanthocyparis vietnamensis Farjon & N.T.Hiep) PHỤC VỤ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN
  Hà Thị Huyền Ngọc1, Nguyễn Thị Huyền1, Trần Thị Thu Hà1, Nguyễn Thị Việt Hà1,
  Lê Thị Thủy1, Bùi Trọng Thủy2, Nguyễn Công Phương2, Lê Sơn1
  1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp
  2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ CÂY TRỘI GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A.Chev.) Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM DỰA TRÊN CHỈ THỊ SSR
  Trần Thị Liễu1*, Đinh Thị Phòng1, 2, Nguyễn Văn Hùng3
  1Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  2Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  3Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Hòa Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC GIỐNG CÂY BA KÍCH (Morinda officinalis How)
  Ngô Thị Thu Hiền1, Kim Ngọc Quang2, Nguyễn Mai Thơm3.
  1 Trường Đại học Dược Hà Nội
  2 NCS Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  3 Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CHE SÁNG, PHÂN NPK VÀ KÍCH THƯỚC TÚI BẦU TỚI SINH TRƯỞNG CỦA TRÔM (Sterculia foetida L.) 4 THÁNG TUỔI TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Phùng Văn Khang1, Phùng Văn Khen2, Ninh Văn Tuấn1, Trần Đức Thành1
  1 Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. MÔ HÌNH ƯỚC TÍNH SINH KHỐI TRÊN MẶT ĐẤT CÂY RỪNG KHỘP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG RỪNG
  Nguyễn Thị Tình1, Bảo Huy2
  1 Trường Đại học Tây Nguyên
  2 Tư vấn độc lập

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. THỰC TRẠNG GÂY TRỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, TÁI SINH CỦA CÂY BẦN KHÔNG CÁNH (Sonneratia Apetala Buch.Ham) TẠI KHU VỰC CỬA SÔNG HỒNG
  Trần Văn Sáng 1*, Ngô Văn Chiều2, Trần Thị Hồng Hạnh2,
  Trần Thị Thu Hiền2, Vũ Quốc Đạt2, Phan Văn Trường2
  Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
  2 Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÂY CHIÊU LIÊU NƯỚC (Terminalia calamansanai Rolfe)
  Nguyễn Tử Kim1, Phạm Thế Dũng2, Nguyễn Thanh Minh2,
  Nguyễn Thị Trịnh1, Nguyễn Trọng Nghĩa 1
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHỐNG NẤM MỐC, NẤM MỤC CỦA VÁN LẠNG GỖ DẺ ĐỎ VÀ VÁN BÓC GỖ BỜI LỜI VÀNG ĐƯỢC XỬ LÝ CHẾ PHẨM BẢO QUẢN
  Võ Đại Hải1, Bùi Thị Thủy2, Đoàn Thị Bích Ngọc2, Hoàng Thị Tám2,
  Nguyễn Thị Hằng2, Bùi Văn Ái2, Nguyễn Văn Đức2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về