Số 3/2015

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP VIỆT NAM (2008 – 2020) – CÁC KHOẢNG TRỐNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC
  Nguyễn Xuân Quát, Hoàng Văn Thắng

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ CỦA CÁC THUỐC IAA, IBA VÀ NAA TỚI KHẢ NĂNG TẠO RỄ VÀ THÀNH PHẦN RUỘT BẦU TỚI SINH TRƯỞNG THÔNG ÔCARPA (Pinus oocarpa Schiede Ex Schlechtendal) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Bùi Văn Trọng, Nguyễn Thanh Nguyên, Lê Hồng Én

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON HOÀNG ĐẰNG (Fibraurea tinctoria Lour) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Phạm Hữu Hạnh, Nguyễn Huy Sơn

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VẬT HẬU CỦA CÂY BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia Jack.) Ở LÂM ĐỒNG
  Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thanh Trường

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN Ở VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG – TỈNH HÀ TĨNH
  Nguyễn Thị Thu Hiền

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐAI CAO ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH CÓ DẺ ANH (Castanopsis piriformis) PHÂN BỐ TẠI ĐẮK G’LONG, TỈNH ĐẮK NÔNG
  Nguyễn Toàn Thắng, Lương Văn Dũng, Lê Xuân Trường, Nguyễn Văn Hào

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI CÂY NGẬP MẶN VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ
  Hà Thị Mừng, Đinh Thanh Giang

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. SINH TRƯỞNG CỦA CÁC LOÀI CÂY TRỒNG TRONG MÔ HÌNH PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN Ở ĐẦM NUÔI TÔM BỎ HOANG TẠI XÃ ĐỒNG RUI HUYỆN TIÊN YÊN TỈNH QUẢNG NINH
  Đinh Thanh Giang

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GÂY HẠI, ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT VÀ TẬP TÍNH CỦA LOÀI Leptoscybe invasa Fisher & La Salle. GÂY U BƯỚU BẠCH ĐÀN Ở VIỆT NAM
  Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang và Nguyễn Hoài Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ PHÒNG TRỪ LOÀI ONG Leptoscybe invasa Fisher & La Salle GÂY U BƯỚU BẠCH ĐÀN
  Lê Văn Bình, Phạm Quang Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH TẠO CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG INDOLE-3 – ACETIC AXÍT (IAA) VÀ ĐỐI KHÁNG NẤM GÂY BỆNH THỐI CỔ RỄ CÂY THÔNG
  Nguyễn Thị Thuý Nga

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM ĐA CHỦNG VI SINH VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐỐI VỚI SẢN XUẤT CÂY CON THÔNG NHỰA (Pinus merkusii ) Ở VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Thị Thúy Nga

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. HIỆU LỰC PHÒNG CHỐNG NẤM MỤC VÀ CÔN TRÙNG HẠI GỖ CỦA SƠN PU CÓ PHÂN TÁN NANO TiO2, SiO2, ZnO, Nanoclay
  Bùi Văn Ái, Nguyễn Duy Vượng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Hoan, Hoàng Thị Tám

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHỐNG NẤM MỤC VÀ MỐI HẠI GỖ CỦA CÁC VẬT LIỆU NANO TiO2, ZnO, CuO, SiO2, NANOCLAY
  Bùi Văn Ái, Nguyễn Duy Vượng, Bùi Thị Thủy, Lê Ngọc Hoan, Hoàng Thị Tám

  Xem tóm tắt | Tải về