Số 1/2017

 1. PHÅN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ LOÀI BẠCH ĐÀN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC LAI TẠO GIỐNG MỚI
  Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Linh Đam

  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU CHỈ THỊ SSR LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG CỦA BẠCH ĐÀN LAI (E. urophylla x E. exserta, E. urophylla x E. camaldulensi )
  Nguyễn Thị Linh Đam, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Việt Tùng
  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỞ RỘNG CÅY NHẬP NỘI (BẠCH ĐÀN, THÔNG, KEO) Ở VÙNG CAO MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
  Bùi Trọng Thủy, Nguyễn Công Phương

  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÅM HỌC CỦA CÅY DẦU CÁT (DIPTEROCARPUS CHARTACEUS SYM) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ KÓU, TỈNH BÌNH THUẬN
  Nguyễn Minh Thanh1, Lê Văn Long2
  1Trường Đại học Lâm nghiệp
  2Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp miền Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ CỦA CÅY XOAN NHỪ (Choerospondias axillaris) (Roxb.) Burtt & Hill
  Hà Thị Mừng1, Lại Thanh Hải2
  1 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  2 Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. MÔ HÌNH HÓA PHÅN BỐ ĐƯỜNG KÍNH CÛA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) TRÊN CẤP ĐẤT II DỰA TRÊN HÀM PHÅN BỐ WEIBULL VÀ RICHARDS
  Nguyễn Văn Thêm
  Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HẬU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG ĐƯỜNG KÍNH CỦA BẠCH TÙNG (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub) Ở KHU VỰC ĐÀ LẠT VÀ ĐỨC TRỌNG THUỘC TỈNH LÅM ĐỒNG
  Nguyễn Văn Nhẫn
  Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh, tỉnh lâm Đồng

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM RỄ NỘI CỘNG SINH AM (Arbuscular mycorrhiza) TỚI SINH TRƯỞNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT BÃI THẢI THAN QUẢNG NINH CỦA KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) Ở VƯỜN ƯƠM
  Vũ Quý Đông, Lê Quốc Huy và Đoàn Đình Tam

  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. XÁC ĐỊNH CARBON LƯU GIỮ CỦA RỪNG LỒ Ô (Bambusa procure A.chev et A.cam) Ở KHU VỰC TÅY NGUYÊN
  Huỳnh Thị Kiều Trinh1, Bùi Hiến Đức2, Nguyễn Hải Hòa3
  1Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên- Lâm Đồng
  2Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng- Lâm Đồng
  3Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. USING LANDSAT 8 TO ESTIMATE ABOVEGROUND BIOMASS AND CARBON STOCKS IN XUAN THUY NATIONAL PARK, NAM DINH PROVINCE
  Hai Hoa Nguyen1, Dinh Quang Tuan2, Duong Trung Hieu3

  1Environmental Engineering Dept, Vietnam National University of Forestry
  2Vietnam National University of Forestry
  3 North East College of Agriculture and Forestry

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ĐIỀU TRA QUÆN THỂ VƯỢN ĐEN MÁ HUNG TRUNG BỘ (Nomascus annamensis) VÀ HIỆN TRÄNG BÂO TỒN TÄI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI
  Nguyễn Ái Tâm1, Hà Thăng Long1, Nguyễn Thị Kim Yến1, Lâm Văn Tịnh2, Nguyễn Hoàng Lâm2, Bùi Văn Tuấn3, Trần Ngọc Toàn3
  1Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam,

  2Vườn quốc gia Kon Ka Kinh,
  3Trung tâm GreenViet.

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. DẪN LIỆU ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG (THÚ, LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT) TẠI HÀNH LANG KẾT NỐI VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH VÀ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG, TỈNH GIA LAI
  Nguyễn Ái Tâm1, Trần Hữu Vỹ2, Nguyễn Thành Luân3, Bùi Văn Tuấn2, Hoàng Quốc Huy2, Nguyễn Thị Kim Yến1, Hà Thăng Long1
  1Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam;

  2Trung tâm đa dạng sinh học Nước Việt anh;

  3Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN THƯỢNG TIẾN, HÒA BÌNH
  Lê Bảo Thanh
  Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ĐẶC ĐIỂM PHÅN BỐ, KIỂU THẢM THỰC VẬT CỦA CÅY ĐẢNG SÅM (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. & Thomson.) Ở LÅM ĐỒNG
  Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thanh Trường

  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG HỆ THỐNG KHU BẢO TỒN Ở VIỆT NAM
  Tạ Thị Thắm, Trần Thị Kim Ngân
  Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT 1

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA GỖ XOAN NHỪ Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt & Hill
  Lại Thanh Hải1, Đỗ Văn Bản2
  1Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  2 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về