Nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường & Dự án điều tra cơ bản năm 2007

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
I Dự án điều tra cơ bản
1 Điều tra đánh giá hiệu quả các dự án đầu tưtrồng rừng bằng nguồn vốn nước ngoài. Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng hậu dự án trên toàn quốc góp phần đẩy nhanh tốc độ trồng rừng 661 KS Phạm Đình Tam TT UDKHKT 2007
2 Điều tra đánh giá trạng thái rừng sản xuất là rừng nghèo kiệt theo các vùng sinh thái. Đề xuất tiêu chí trạng thái rừng nghèo kiệt được phép cải tạo để trồng rừng kinh tế TS Trần Văn Con Phòng KTLS 2007
3 Điều tra đánh giá năng suất và sinh trưởng của các loài cây trồng rừng chủ yếu trên các dạng lập địa làm cơ sở đề xuất các biện pháp lâm sinh cho trồng rừng phục vụ mục tiêu kinh doanh gỗ lớn và cho xuất khẩu. TS Võ Đại Hải Viện KHLN 2007
4 Điều tra đánh gia chất lượng giao rừng, khoán rừng TS Dương Tiến Đức Phòng KTLS 2007
II Nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2007
1 Đánh giá thực trạng, đề xuất và xây dựng các mô hình quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn đáp úng yêu cầu quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên ThS Đinh Thanh Giang TT STMTR 2005-2007
2 Chăm sóc, theo dõi, đánh giá kết quả mô hình trồng phục hồi rừng sau cháy ở U Minh Hạ (Đề tài đã kết thúc) KS. Phạm Ngọc Cơ Phân Viện KHLN Nam Bộ 2007
3 Nghiên cứu sử dụng tối ưu đất ở vùng bán ngập của một số hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện. Thử nghiệm mô hình trồng cây lâm nghiệp trên đất bán ngập ở hồ Thác Bà (hay hồ Hoà Bình) KS Phạm Đình Tam TT UDKHKT 2005-2008
4 Xây dựng tiêu chí và xác định quy mô rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng PGS.TS Ngô Đình Quế TT STMT 2007-2010

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]