Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ/KHLN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam (Giai đoạn II: 2011 – 2015)”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Con.

Mc tiêu ca đề tài:

– Duy trì  và bổ sung hệ thống ô tiêu chuẩn  định vị trên 4 kiểu rừng: rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh; rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh ngập mặn; rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh ngập phèn (rừng tram) và rừng nhiệt đới khô lá rộng rụng lá theo mùa (rừng khộp).

– Cập nhật cơ sở dữ liệu sinh trưởng và động thái tích lũy sinh khối và hấp thụ Carbon của các kiểu rừng.

– Đề xuất được hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh về phục hồi, làm giàu rừng; các chỉ tiêu kỹ thuật phục vụ điều chế rừng, khai thác bền vững và quản lý rừng theo hướng giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Kết quả thực hiện đề tài:

– Đã xây dựng và bảo vệ 74 ô tiêu chuẩn định vị (diện tích 1 ô = 1 ha) và cơ sở dữ liệu đặc trưng cho 4 kiểu rừng.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu thu thập và cập nhật trong hệ thống 74 ô tiêu chuẩn bảo đảm tính chính xác, khách quan, hệ thống, dễ tra cứu và sử dụng cho các mục đích nghiên cứu hệ sinh thái rừng.

– Thu thập số liệu và  báo cáo theo chuyên đề nghiên cứu (cho 4 kiểu rừng), đảm bảo tính khoa học.

– Xây dựng 02 mô hình sinh trưởng theo nhóm loài, mô hình tái sinh diễn thế thích hợp với đối tượng nghiên cứu, dễ sử dụng, đạt tiêu chuẩn hiện đại và có khả năng mô tả các quá trình và dự báo diễn biến theo thời gian.

– Đã xây dựng 01 phần mềm mô phỏng cấu trúc động thái rừng cho rừng lá rộng thường xanh và rừng khộp.

– Xây dựng 04 hướng dẫn khung về kỹ thuật quản lý rừng tự nhiên đảm bảo tính khoa học và dễ áp dụng làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật.

– Đề xuất 01 khung chính sách quản lý rừng tự nhiên góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách quản lý, sử dụng rừng tự nhiên phù hợp với xu thế quốc tế và pháp luật Việt Nam.

– Xuất bản 01 cuốn sách “ Lý thuyết lâm học nhiệt đới và các chiến lược quản lý, sử dụng các hệ sinh thái rừng Việt Nam”.

Hội đồng đã nghiêm túc đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài so với thuyết minh, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và nhất trí xếp loại đề tài loại “Đạt”.

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]