Dự án “Tổng quan quá trình phục hồi rừng ở Việt Nam – Bài học từ quá khứ” do tổ chức Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế tài trợ (CIFOR)

Phục hồi rừng là vấn đề đang Các chính phủ các nước nằm trong vùng nhiệt đới, các tổ chức quốc tế và các tổ chức tư nhân rất quan tâm.Họ đã đầu tư nhiều về kinh phí và nhân lực cho các hoạt động phục hồi rừng ở những khu vực mà rừng nhiệt đới đã bị phá hủy và đang bị thoái hóa. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá nhằm rút ra các kinh nghiệm, những bài học trong quá trình phục hổi rừng để làm cơ sở cho các hoạt động phục hồi rừng tiếp theo. Từ thực tế kết quả đã có trong quá … [Read more...]

Thông tin chung về Dự án RENFODA

Giới thiệu Chương trình 661 thực hiện trồng mới 5 triệu héc ta rừng, trong đó trồng mới 2 triệu ha rừng đặc dụng và rừng phòng hộ thông qua trồng rừng mới và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. Dự án RENFODA được thiết kế nhằm thúc đẩy nỗ lực nâng cao độ che phủ rừng toàn quốc thông qua Chương trình 661 bằng việc xây dựng các kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng tự nhiên. Mục đích Dự án Nhằm phục hồi rừng tự nhiên, tập hợp các biện pháp phù hợp về kỹ thuật và chi phí sẽ được xây dựng để các lâm … [Read more...]

[logo-slider]