Nhiệm vụ Khoa học công nghệ khác năm 2007

TT Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
I Đề tài thuộc nguồn vốn khai thác rừng
1 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật thâm canh rừng trồng gỗ nguyên liệu tại Tỉnh Quảng Trị ThS. Nguyễn Thị Liệu TT Bắc Trung Bộ 2006-2010
2 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình rừng trồng keo bằng giống tiến bộ kỹ thuật mới đượccông nhận tại vùng Bắc Trung Bộ ThS. Nguyễn Xuân Hoàng TT Bắc Trung Bộ 2007-2011
3 Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật đề xây dựng mô hình Nông Lâm kết hợp trên đất ba zan thoái hoá tại Plei Ku, Gia Lai KS Nguyễn Văn Cường TT Lâm nghiệp nhiệt đới 2007-2010
4 Khảo nghiệm và xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Keo lai, Bạch đàn, Thông Caribea, xoan cung cấp gỗ lớn tại Tây Nguyên KS Hồ Đức Soa TT Lâm nghiệp nhiệt đới 2007-2011
II Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1 Quy trình gây trồng các loài Tre lấy măng KS Lưu Quốc Thành Phòng TNTV 2007
2 Soát xét tiêu chuẩn ngành lĩnh vực lâm sinh (Các ban kỹ thuật tiêu chuẩn lâm sinh và giống lâm nghiệp, điều tra rừng và đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng) KS Phạm Đình Tam TT UDKHKT 2007
3 Soát xét tiêu chẩn ngành lĩnh vực công nghiệp rừng (Các bạn kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn Chế biến – Bảo quản Lâm sản và cơ khí lâm nghiệp) ThS Phan Tùng Hưng TT CNR
4 Hoàn thiện định mức nghiên cứu KHCN TS Võ Đại Hải Viện KHLN 2007
5 Kiểm tra tiêu chuẩn lâm sinh KS Phạm Đình Tam TT UDKHKT 2007
6 Kiểm tra thực hiện tiêu chuẩn công nghiệp rừng ThS Phan Tùng Hưng TT CNR 2007
III Nhiệm vụ Khoa học công nghệ khác
1 Hội thảo quốc gia về cây Dó trầm TT Lâm đặc sản 2007
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân loại gỗ Việt Nam ThS Đỗ Văn Bản Phòng TNTVR 2007
3 Đề xuất cơ chế chính sách nhằm khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Việt Nam PGS.TS Ngô Đình Quế TT STMT 2007

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]