Thông báo tuyển dụng chuyên gia

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đang triển khai thực hiện Dự án “Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam”. Theo kế hoạch Dự án, Văn phòng tư vấn của Dự án cần tuyển chuyên gia cho các vị trí sau:

  1. Phương pháp Sư phạm, Kỹ năng giảng dạy (xem TOR 01 tại đây)
  2. Xây dựng Giáo trình cho Trung tâm Năng lực (xem TOR 02 tại đây)
  3. Xây dựng Kế hoạch quản lý (xem TOR 03 tại đây)
  4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Lâm trường Trường Sơn (xem TOR 04 tại đây)
  5. Xây dựng Kế hoạch kinh doanh cho Trung tâm Năng lực (xem TOR 05 tại đây)
  6. Tái cơ cấu kinh doanh gỗ cho Lâm trường Trường Sơn (xem TOR 06 tại đây)

Các ứng viên quan tâm gửi bản lý lịch (CV) tới Văn phòng tư vấn. Lý lịch trình bày theo mẫu và bằng tiếng Anh (tải mẫu lý lịch tại đây). Thời hạn nộp lý lịch cho các vị trí nêu tại TOR 01, TOR 02 và TOR 03 là 17.00 ngày 15 tháng 8 năm 2017. Thời hạn nộp lý lịch cho các vị trí nêu tại TOR 04, TOR 05 và TOR 06 là 17.00 ngày 15 tháng 9 năm 2017. Bản lý lịch của các ứng viên gửi tới địa chỉ sau: application@psfm.vn./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]