Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (Số: 37/TB-HĐCSGSNN).

Chi tiết xem tại link: http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/757-tha-ng-ba-o-va-la-ch-xa-t-ca-ng-nha-n-cha-c-danh-gia-o-s-pha-gia-o-s-n-m-2017

BAN ĐT, HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]