Nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2009

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

TT Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Đơn vị Thời gian Ghi chú
1 Gỗ khúc cây lá kim và cây lá rộng – Các khuyết tật nhìn thấy được – Thuật ngữ và định nghĩa Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 Chuyển đổi có sửa đổi nội dung
2 Gỗ khúc cây lá kim và cây lá rộng – Các khuyết tật nhìn thấy được – Phân loại Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
3 Gỗ xẻ cây lá kim – khuyết tật – Thuật ngữ và định nghĩa Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
4 Gỗ xẻ cây lá kim – khuyết tật – Phân loại Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
5 Gỗ xẻ cây lá rộng – Khuyết tật – Phương pháp đo Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
6 Bảo quản Lâm sản – Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
7 Bảo quản Lâm sản – Qui trình phòng mối, mọt cho các công trình xây dựng Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
8 Thuốc bảo quản lâm sản-Chế phẩm bảo quản lâm sản tre gỗ XM5-Yêu cầu kỹ thuật Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
9 Bảo quản Lâm sản – Qui trình bảo quản gỗ rừng trồng làm nọc tiêu bằng chế phẩm XM5 Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
10 Máy lâm nghiệp – Cưa xích cầm tay – Danh mục kỹ thuật Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
11 An toàn lao động trong khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng – Yêu cầu chung Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
12 Quy phạm kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
13 Sản xuất ván dăm – Yêu cầu an toàn trong vận hành Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt
14 Sản xuất ván sợi – Yêu cầu an toàn trong vận hành Viện Khoa học Lâm nghiệp VN 2009 nt

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]