Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2011

TT Họ và tên người hướng dẫn

Sinh viên tốt nghiệp năm 2011

Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2011

Nghiên cứu sinh đang thực hiện

NCS tốt nghiệp năm 2011

1

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

1

2

2

PGS. TS. Phạm Quang Thu

3

4

5

3

PGS.TS. Võ Đại Hải

5

7

5

1

4

PGS.TS. Trần Văn Con

8

4

5

PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn

3

2

6

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2

7

TS. Hà Huy Thịnh

3

8

TS. Phí Hồng Hải

2

9

TS. Nguyễn Việt Cường

1

10

TS. Phạm Thế Dũng

1

1

11

TS. Vương Đình Tuấn

1

4

12

TS. Phan Minh Sáng

4

13

TS. Lê Thanh Chiến

1

14

TS. Hà Thị Mừng

1

15

TS. Đặng Thịnh Triều

2

Tổng số

9

36

24

4

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]