Danh sách các tiến bộ kỹ thuật được công nhận năm 2011

TT

Tên giống tiến bộ kỹ thuật

Tên tác giả

Chỉ số năng suất, chất lượng, hiệu quả và vùng áp dụng

Quyết định công nhận

1 Dòng Mắc ca OC, mã số giống mới MC.KRN.11.01 Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn Cây 68 tháng tuổi đạt năng suất hạt 5,16 kg/cây. Tán rộng, hơi rậm. Không bị sâu bệnh hại. Vùng áp dụng: Krông Năng – Đắk Lắk và những nơi có điều kiện lập địa tương tự. 2040/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/9/2011
2 Dòng Mắc ca 246, mã số giống mới MC.KRN.11.02 Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn Cây trồng 68 tháng tuổi đạt năng suất hạt 6,88 kg/cây; Tán rộng, hơi rậm;Không bị sâu bệnh hại. Vùng áp dụng: Krông Năng – Đắk Lắk và những nơi có điều kiện lập địa tương tự. 2040/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/9/2011
3 Dòng Mắc ca 816, mã số giống mới MC.KRN.11.03 Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn Cây trồng 68 tháng tuổi đạt năng suất hạt 6,12 kg/cây;Tán hẹp nhưng cao, hơi rậm;Không bị sâu bệnh hại.Vùng áp dụng: Krông Năng – Đắk Lắk và những nơi có điều kiện lập địa tương tự. 2040/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/9/2011
4 Dòng Mắc ca 849, mã số giống mới MC.KRN.11.04 Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn Cây 68 tháng tuổi đạt năng suất hạt 6,72 kg/cây;Tán rộng, hơi rậm;Không bị sâu bệnh hại;Vùng áp dụng: Krông Năng – Đắk Lắk và những nơi có điều kiện lập địa tương tự. 2040/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/9/2011

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]