BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2007

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN PHẦN 2: NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2007 PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3.1. Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ 3.2.Triển khai dự án giống, 661, điều tra cơ bản, khuyến lâm 3.3. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức nước ngoài 3.4. Dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh 3.5. Công tác tư vấn KHCN 3.6. Đào tạo sau đại học 3.7. Thông tin tư liệu 3.8. Xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị 3.9. Xây dựng đề án … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008: Phần II. Bài báo khoa học tiếng Việt, trang 2

36 Bùi Duy Ngọc, 2008. Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nguyên liệu gỗ Tràm (Melaleuca cajuputy) và gỗ Keo lai (Acacia hybrid) để sản xuất ván dăm. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2008, trang 734-739. 37 Bùi Thị Hải Nhung, Triệu Long Quảng, 2008. Thực trạng và một số giải pháp phát triển công tác khuyến lâm tỉnh Đăk Lăk. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2008, trang 561-568. 38 Vũ Tấn Phương, Phạm Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Hải, 2008. Tác động của rừng đến dòng chảy và xói mòn đất tại lưu … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008: Phần II Bài báo khoa học tiếng Việt

II Bài báo khoa học tiếng Việt 1 Hoàng Việt Anh, Lê Quốc Huy, Lê Thành Công, 2008. Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học cho rừng đặc dụng Hương Sơn - Hà Tây. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2008, trang 569-578. 2 Hoàng Việt Anh, Ngô Đình Quế, 2008. Phần mềm đánh giá đất lâm nghiệp FOLES. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2008, trang 649-657. 3 Hoàng Việt Anh, Ngô Đình Quế, 2008. Xác định độ tàn che bằng ảnh viễn thám Aster nghiên cứu thử nghiệm tại lưu vực sông Thạch Hãn, … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008

TT Tên ấn phẩm khoa học I Phần I: Sách 1 Nguyễn Ngọc Bình, Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế, Phạm Đức Tuấn, 2008. Sử dụng có hiệu quả và bền vững đất ngập mặn và rừng ngập mặn ven biển Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 211 trang. 2 Lê Thanh Chiến, Nguyễn Xuân Hiên, 2008. Hướng dẫn kỹ thuật khai thác tẩy trắng mây. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 46 trang. 3 Lê Thanh Chiến, Nguyễn Thị Minh Xuân, 2008. Hướng dẫn kỹ thuật khai thác bảo quản Sa nhân tím. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 41 … [Read more...]

Danh sách các tiêu chuẩn kỹ thuật được soạn thảo năm 2008 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TT Tên tiêu chuẩn kỹ thuật Tên tác giả Vùng áp dụng 1 TCVN an toàn trong khai thác và vận xuất gỗ rừng trồng TT. NC&CGCN Công nghiệp rừng Toàn quốc 2 Quy chuẩn an toàn trong sản xuất ván sợi TT. NC&CGCN Công nghiệp rừng Toàn quốc 3 Quy chuẩn an toàn trong sản xuất ván dăm TT. NC&CGCN Công nghiệp rừng Toàn quốc 4 Quy trình chống mối, mọt cho các công trình xây dựng Bùi Văn Ái Phòng NC BQ Lâm sản Toàn quốc 5 Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối Nguyễn Văn Đức Phòng NC … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2007: Phần I: Sách

TT Tên công trình khoa học đã công bố I. Sách 1 Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2007. Átlát cây rừng Việt Nam, tập 1. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 250 trang. 2 Nguyễn Việt Cường, Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Xuân Quát, 2007. Cây tràm Việt Nam chọn giống, lai tạo và kỹ thuật gây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 92 trang. 3 Nguyễn Việt Cường, Phạm Quang Thu,2007. Nghề trồng rừng (Sách giáo viên). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 87 trang. 4 Nguyễn Việt Cường, Phạm Quang Thu, … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008: Phần III & Phần IV & Phần V

III Bài báo khoa học tiếng Anh 1 Pham Duc Chien, Pieter A. Zuidema, Nguyen Hoang Nghia, 2008. Conservation prospects for threatened Vietnamese tree species: results from a demographic study. Population Ecology (2008) 50: 227-237. 2 Phi Hong Hai, C.Harwood, Le Dinh Kha, K.Pinyopusarerk and Ha Huy Thinh, 2008. Genetic gain from Acacia auriculiformis tree improvement in Vietnam. Journal of TropicalForest Science 20(4): 313-327 (2008). 3 Phi Hong Hai, G. Jansson, C. Harwood, B. Hannrup, and Ha … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2007: Phần III & Phần IV

III Bài báo khoa học tiếng Anh 1 Gustafsson Lena, Robert Nasi, Rona Dennis, Nguyen Hoang Nghia, Douglas Sheil, Erik Meijaard, Dennis Dykstra, Hari Priyadi and Pham Quang Thu, 2007. Logging for the ark: Improving the conservation value of production forests in South East Asia. Bogor, Indonesia: CIFOR, 74pp. 2 Nguyen Hoang Nghia, 2007. Forest Rehabilitation in Vietnam. In: Don Koo Lee (Ed.), Keep Asia Green, Volume I "Southeast Asia", 2007. IUFRO World Series Volume 20-1. Vienna. 209-242 pp. … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2007: Bài báo khoa học tiếng Việt

II. Bài báo khoa học tiếng Việt 1 Bùi Duy Ngọc, Nguyễn Đình Hợi, Nguyễn Thị Minh Xuân, 2007. Bước đầu nghiên cứu nâng cao khối lượng thể tích gỗ Hông (Paulownia fortunei). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 1/2007, trang 291-296 2 Bùi Duy Ngọc, Nguyễn Đình Hợi, Nguyễn Thị Minh Xuân, 2007. Tiềm năng nguyên liệu gỗ Đước (Rhizophora apiculata) ở Cà Mau làm nguyên liệu phục vụ nghành chế biến. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 3-2007, trang 411-418. 3 Bùi Văn Ái, 2007. Nghiên cứu một số đặc tính của … [Read more...]

Kế hoạch hành động Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Việt Nam đến 2015

Đỗ Đình Sâm, Phan Nguyên Hồng, Vũ Tấn Phương, Ngô Đình Quế Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt Kế hoạch hành động Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Việt Nam đến 2015 được xây dựng trong khuôn khổ Hợp phần rừng ngập mặn Việt Nam thuộc dự án "Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường biển Đông và vịnh Thái Lan". Kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh việc bảo vệ, phục hồi và sử dụng khôn khéo hệ sinh thái rừng ngập mặn (HSTRNM) Việt Nam theo định hướng phát triển bền vững, đảm bảo các chức năng … [Read more...]