BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2007

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
PHẦN 2: NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2007
PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
3.1. Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ
3.2.Triển khai dự án giống, 661, điều tra cơ bản, khuyến lâm
3.3. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức nước ngoài
3.4. Dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh
3.5. Công tác tư vấn KHCN
3.6. Đào tạo sau đại học
3.7. Thông tin tư liệu
3.8. Xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị
3.9. Xây dựng đề án chuyển đổi Viện và các đơn vị theo NĐ 115
3.10. Công tác chỉ đạo điều hành của Viện
3.11. Công tác kế hoạch cho các đề tài, dự án KHCN
3.12. Công tác tài chính kế toán
3.13. Công tác tổ chức hành chính
3.14. Đánh giá chung
PHẦN 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2008

1. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu

2. Các giải pháp chính
CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh sách các đề tài, nhiệm vụ được tuyển chọn năm 2007
Phụ lục 2: Danh sách các nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2007
Phụ lục 3: Danh sách các dự án hợp tác quốc tế thực hiện năm 2007
Phụ biểu 4: Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2007
Phụ lục 5: Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2007

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]