Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2008

TT Tên ấn phẩm khoa học
I Phần I: Sách
1 Nguyễn Ngọc Bình, Đỗ Đình Sâm, Ngô Đình Quế, Phạm Đức Tuấn, 2008. Sử dụng có hiệu quả và bền vững đất ngập mặn và rừng ngập mặn ven biển Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 211 trang.
2 Lê Thanh Chiến, Nguyễn Xuân Hiên, 2008. Hướng dẫn kỹ thuật khai thác tẩy trắng mây. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 46 trang.
3 Lê Thanh Chiến, Nguyễn Thị Minh Xuân, 2008. Hướng dẫn kỹ thuật khai thác bảo quản Sa nhân tím. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 41 trang.
4 Lê Thanh Chiến, Vũ Đình Thịnh, 2008. Hướng dẫn kỹ thuật khai thác, chế biến măng tre. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 39 trang.
5 Trần Văn Con, 2008. Vai trò và giá trị của rừng đối với đời sống con người. Dự án thí điểm phương pháp quản lý rừng đa mục đích tỉnh Lâm đồng, 15 trang.
6 Trần Văn Con, 2008. Vai trò của cộng đồng trong quản lý rừng đa mục đích. Dự án thí điểm phương pháp quản lý rừng đa mục đích tỉnh Lâm Đồng, 15 trang.
7 Trần Văn Con, 2008. Hướng tới một nền lâm nghiệp bền vững và đa chức năng. Nhìn về tương lai dưới quan điểm lâm học. Nhà xuất bản Thống kê, 175 trang.
8 Nguyễn Việt Cường, Phạm Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Quát, 2008. Cây Tràm Việt Nam từ nghiên cứu đến sản xuất. Sinh thái – công dụng – chọn giống – lai tạo giống và kỹ thuật gây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 119 trang.
9 Hoàng Minh Giám, Lê Thanh Chiến, 2007. Thông nhựa. Nhà xuất bản Lao động, 70 trang.
10 Trần Ngọc Hải, Lê Thanh chiến, 2007. Trầm hương. Nhà xuất bản Lao động, 79 trang.
11 Nguyễn Đình Hưng, Lê Thu Hiền, 2008. Các loại gỗ thông dụng ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 232 trang.
12 Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Đồng Thanh Hải, Nguyễn Đắc Mạnh, 2008. Đa dạng sinh học (Giáo trình giảng dạy đại học, Đại học Lâm nghiệp), Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 250 trang.
13 Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2008. Át lát cây rừng Việt Nam, tập 2. Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội, 250 trang.
14 Ngô Đình Quế, 2008. Ảnh hưởng của rừng đến môi trường lâm nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 178 trang.
15 Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Ngọc Quang, Lê Văn Cường, Võ Đại Hải, 2008. Đánh giá một số dự án lâm nghiệp vùng Tây Nguyên giai đoạn 1995 -2005, kết quả và bài học kinh nghiệm. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 200 trang.
16 Phạm Quang Thu, 2007. Bệnh hại rừng trồng và biện pháp phòng trừ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 100 trang
17 Trần Việt Trung, Trần Thị Thu Thủy, Phạm Minh Nghĩa, Trần Duy Rương, 2008. Một số vấn đề về thị trường lâm sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 175 trang.
18 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2008. Kết quả nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh (Tập 5). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 260 trang.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]