Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2007: Phần III & Phần IV

III Bài báo khoa học tiếng Anh
1 Gustafsson Lena, Robert Nasi, Rona Dennis, Nguyen Hoang Nghia, Douglas Sheil, Erik Meijaard, Dennis Dykstra, Hari Priyadi and Pham Quang Thu, 2007. Logging for the ark: Improving the conservation value of production forests in South East Asia. Bogor, Indonesia: CIFOR, 74pp.
2 Nguyen Hoang Nghia, 2007. Forest Rehabilitation in Vietnam. In: Don Koo Lee (Ed.), Keep Asia Green, Volume I “Southeast Asia”, 2007. IUFRO World Series Volume 20-1. Vienna. 209-242 pp.
3 Phi Hong Hai, G. Jansson, C. Harwood, B. Hannrup, Ha Huy Thinh, 2007. Genetic variation in growth, stem straightness and branch thickness in clonal trials of Acacia auriculiformis at three contrasting sites in Vietnam. Forest Ecology and Management. Vol 255/1, 156-167 pp.
4 Vu Tan Phuong, 2007. In: Forest Environments in the Mekong River Basins, Forest Environment of Vietnam. Features of Forest Vegetation and Soils. Springer, Tokyo, Japan, 189 – 200 pp.
5 Đo Dinh Sam, Hoang Lien Son and Le Quang Trung, 2007. Forest Governance in Vietnam. In: H.Scheyvens, K. Hyakumura and Y. Seki (eds), Decentralisation and State-sponsored Community Forestry in Asia. IGES, Japan, pp. 140-159.
IV. Kỷ yếu hội thảo trong nước
1 Đào Sỹ Sành, Nguyễn Huy Sơn, Cao Văn Sơn, 2007. Báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ về tiềm năng sản xuất bột giấy của cây Dó bầu. Kỷ yếu hội thảo Cây Dó bầu và trầm hương: thực trạng và định hướng phát triển, trang 118-127.
2 Nguyễn Huy Sơn, 2007. Bước đầu tìm hiểu các chất tạo trầm nhân tạo trên cây Dó bầu (Aquilaria crasna) tại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo Cây Dó bầu và trầm hương: thực trạng và định hướng phát triển, trang 37-57.
3 Phạm Quang Thu, 2007. Quá trình hình thành trầm hương, kỹ thuật tạo trầm và chưng cất tinh dầu ở một số nước trên thế giới. Kỷ yếu hội thảo Cây Dó bầu và trầm hương: thực trạng và định hướng phát triển, trang 78-87.
4 Trịnh Đức Huy, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Kim Cúc, 2007. Đánh giá việc tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong quản lý rừng cộng đồng tại các điểm dự án do SGP-PTF tài trợ. Hội thảo Quốc gia về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mô hình quản lý rừng cộng đồng thôn bản tại Việt Nam. Trang 27-38.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]