Giấy phép hoạt động báo chí “Tạp chí Khoa học lâm nghiệp”

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

BỘ TRUỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

– Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12-tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định 5 //2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

– Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;

-Theo văn bản đề nghị số 1573/BNN-KHCN ngày 26 tháng 6 năm 2006 cua Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và văn bản đồng ý của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương tại công văn số 325-CV/TTVH ngày 4 tháng 8 năm 2006.

– Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

QUYẾT ĐỊNH

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Điện thoại: 04. 8362231 Fax: 04. 8389722

– Email: Tapchi@fsiv.org.vn

2. Tên cơ quan báo chí: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp.

3. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tạp chí:

Trao đổi thông tin trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lâm nghiệp phục vụ sản xuất, nghiên cứu và giảng dạy.

4. Đối tượng phục vụ:

Cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ kỹ thuật, sinh viên ngành lâm nghiệp và các ngành có liên quan.

5. Phạm vi phát hành chủ yếu: Trên phạm vi toàn quốc.

6. Thể thức xuất bản:

– Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, có tóm tắt tiếng Anh.

– Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/kỳ

– Khuôn khổ: 19 x 27cm

– Số trang: 64 trang

– Số lượng: 500 bản /kỳ

– Nơi in: Xưởng in Nhà xuất bản Thống kê.

7. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành.

8. Trụ sở toà soạn:

– Địa chỉ: Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Điện thoại: 04. 8362231 Fax: 04. 8389722

– Email: Tapchi@fsiv.org.vn

9. Tổng biên tập: ông Nguyễn Hoàng Nghĩa.

10. Cơ quan báo chí được phép hoạt động báo chí sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày ký giấy phép.

11. Giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực trong năm (5) năm kể từ ngày ký giấy phép.

12. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Báo chí; các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]