Báo cáo tổng kết công tác năm 2008

MỤC LỤC

Trang
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
PHẦN 2: NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2008
PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
3.1. Thực hiện các nhiệm vụ KHCN&MT
3.2.Triển khai dự án giống, 661, khuyến lâm
3.3. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức nước ngoài
3.4. Dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh
3.5. Nhiệm vụ tư vấn KHCN&MT khác do Bộ giao
3.6. Đào tạo sau đại học
3.7. Thông tin tư liệu
3.8. Xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị
3.9. Xây dựng đề án chuyển đổi Viện và các đơn vị theo NĐ 115
3.10. Công tác kế hoạch cho các đề tài, dự án
3.11. Công tác tài chính kế toán
3.12. Công tác tổ chức hành chính
3.13. Công tác đoàn thể quần chúng
3.14. Công tác thi đua khen thưởng
3.15. Đánh giá chung
PHẦN 4: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2009

1. Giải pháp thực hiện

2. Một số kiến nghị
CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh sách các đề tài tuyển chọn trúng thầu thực hiện từ 2009
Phụ lục 2: Danh sách tiến bộ kỹ thuật đề nghị / được công nhận năm 2008
Phụ lục 3: Danh sách các tiêu chuẩn kỹ thuật được soạn thảo năm 2008
Phụ lục 4: Danh sách các nhiệm vụ KHCN&MT thực hiện năm 2008
Phụ lục 5: Danh sách các dự án hợp tác quốc tế thực hiện năm 2008
Phụ lục 6: Danh sách các ấn phẩm đã công bố năm 2008
Phụ lục 7: Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2008
Một số hình ảnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm 2008
Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]