Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Số: 2099/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được sửa đổi theo Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

3. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnamese Academy of Forest Sciences, viết tắt là VAFS.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trên cơ sở Đề án tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam kèm theo Tờ trình số 3307/TTr-BNN-TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, TCCV (6b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]