Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng trên một số vùng sinh thái trọng điểm (Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ).

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng trên một số vùng sinh thái trọng điểm (Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ).

Chủ nhiệm: TS. Đỗ Văn Bản.

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

– Xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng.

– Xác định và so sánh giá trị gia tăng các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng

Hội đồng đã nghiệm thu khối lượng, đánh giá chất lượng các sản phẩm của đề tài. Kết quả nghiệm thu cho thấy, đề tài đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ.

Kết quả của đề tài:

– Bộ tiêu chí xác định tuổi thành thục công nghệ cho nguyên liệu sản xuất ván sợi, ván mỏng (ván bóc, ván lạng), gỗ xẻ để ghép thanh và gỗ xẻ làm đồ mộc từ rừng trồng Keo lai, Keo Tai tượng.

– Bộ số liệu về tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng trên các vùng sinh thái Đông Bắc bộ, Trung bộ và Đông Nam Bộ.

– Bảng tra giá trị gia tăng các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng theo cấp tuổi trên các vùng sinh thái Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

– Tài liệu hướng dẫn kinh doanh rừng trồng đạt hiệu quả cao đối với các mô hình rừng trồng Keo lai, Keo tai tượng và các khuyến nghị về giải pháp chính sách phát triển rừng trồng sản xuất Keo lai, Keo tai tượng.

– Hướng dẫn kinh doanh rừng

– Phần mềm tra cứu về tuổi thành thục công nghệ, thành thục kinh tế và gái trị gia tăng của rừng trồng Keo lai, Keo tai tượng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]