Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả (Giai đoạn 2: 2013-2017).

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả (Giai đoạn 2: 2013-2017”.

Chủ nhiệm: TS. Lê Quốc Huy (02/2013-4/2014); Đoàn Đình Tam (5/2014-12/2018).

Đơn vị thực hiện:  Viện nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

– Chọn được một số giống tốt có năng suất quả cao: tối thiểu 01 xuất xứ và 03 dòng Ươi có triển vọng/vùng (5 dòng triển vọng/03 vùng),
– Xác định được kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây chiết, ghép.

Hội đồng đã nghiệm thu khối lượng, đánh giá chất lượng các sản phẩm của đề tài. Kết quả nghiệm thu cho thấy, đề tài đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ. Kết quả của đề tài đã xác định được các giống Ươi triển vọng cho các vùng nghiên cứu, đồng thời đã xác định được kỹ thuật nhân giống vô tính và kỹ thuật trồng cây Ươi bằng cây vô tính (chiết, ghép) theo hướng lấy quả ở các vùng Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]