Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung.

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung.

Chủ nhiệm: GS.TS. Võ Đại Hải.

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

– Nâng cao năng suất chất luowngj rừng trồng gỗ lớn Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung

Hội đồng đã nghiệm thu khối lượng, đánh giá chất lượng các sản phẩm của đề tài. Kết quả nghiệm thu cho thấy, đề tài đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ. Kết quả của đề tài đã xác định được các giống Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn được công nhận phù hợp cho các vùng nghiên cứu, đồng thời đã xây dựng được các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trồng lại rừng cung cấp gỗ lớn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại các vùng trồng rừng chinh ở nước ta có hiệu quả kinh tế và chất lượng lập địa cao hơn các chu kỳ trước.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]