Chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM

CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM

CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. Mã số: KC.01/11-15

2. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới. Mã số: KC.02/11-15

3. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa. Mã số: KC.03/11-15

4. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. Mã số: KC.04/11-15

5. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng. Mã số: KC.05/11-15

6. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực[1]. Mã số: KC.06/11-15

7. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch. Mã số: KC.07/11-15

8. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. Mã số: KC.08/11-15

9. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển. Mã số: KC.09/11-15

10. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” Mã số: KC.10/11-15

11. Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020″. Mã số: KX.01/11-15

12. Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020″. Mã số: KX.02/11-15

13. Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mã số: KX.03/11-15

14. Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Mã số: KX.06/11-15

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]