Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh                                                Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Trọng Nhân Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Mến, GSTS. Nguyễn Xuân Quát Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Ở Tây Nguyên, quặng bauxite đang … [Read more...]

Quy trình Đào tạo Tiến sĩ tại Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

Quy trình đào tạo kèm phụ lục Quy trình đtao TS kem phu luc.2017     … [Read more...]

Quy chế Đào tạo Sau Đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 18/5/2017, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 235/QĐ-KHLN-ĐTHT  về việc Ban hành Quy chế Đào tạo Sau đại học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các nội dung liên quan đến quy định về đào tạo tiến sĩ tại Quy chế đào tạo sau đại học ở Viện KHLN Việt Nam đã ban hành theo Quyết định số 237/QĐ-KHLN-ĐTHT ngày 21/5/2013 của Giám đốc Viện KHLN Việt Nam. Chi tiết Quy chế: Quy chế Đào tạo Sau đại học    … [Read more...]

[logo-slider]