Công văn về việc “Nộp báo cáo tổng kết công tác 2013; báo cáo định kỳ đề tài / dự án và kế hoạch đề tài, dự án 2014

Căn cứ Quy chế Quản lý đề tài / dự án nghiên cứu Khoa học Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006; Căn cứ Quy chế tạm thời Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-TCLN-KH& HTQT ngày 19/8/2011; Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày … [Read more...]

Quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Vui lòng nhấn vào đường link dưới đây để tải xuống: 2013_Quy che HTQT … [Read more...]

Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bản trong nội bộ cơ quan Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý văn bảntrong nội bộ cơ quan Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 137 HĐBT ngày 30/8/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;Căn cứ Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ … [Read more...]

Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 137 HĐBT ngày 30/8/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 36 /2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công … [Read more...]

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, mua sắm tài sản cho các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNHVề việc: QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN XÂY DỰNG NHỎ, MUA SẮM TÀI SẢNCHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - Căn cứ Nghị định số 137/ HĐBT ngày 30/08/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; - Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-BNN-TC, ngày 20/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ủy quyền … [Read more...]