Xác định vùng thích hợp gây trồng Keo lai A.mangium x Auriculiformis cung cấp gỗ lớn ở Bắc Trung Bộ

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Nguyễn Thanh Sơn

Phòng Kỹ thuật Lâm sinh

Đặng Văn Thuyết

Phòng Kế hoạch Khoa học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định vùng trồng Keo lai (A.mangium x A. auriculiformis) thích hợp cho vùng Bắc Trung bộ cung cấp gỗ lớn. Các nhóm nhân tố được xem xét để xác định điều kiện gây trồng là khí hậu, địa hình, đất đai phù hợp với đặc điểm sinh thái loài cây. Kết quả cho thấy Keo lai có thể gây trồng rừng cung cấp gỗ lớn ở các tỉnh vùng Bắc Trung bộ với diện tích thích hợp 1.070.391ha chiếm 20,8%, diện tích có thể mở rộng 1.155.559hachiếm 22,5% và ít thích hợp 2.907.367ha chiếm 56,6%.

Từ khóa: Xác định vùng trồng, Keo lai, vùng Bắc Trung bộ.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]