Bổ sung một loài Giổi mới – Giổi Sa Pa (Michelia velutina candolle (Magnoliacea – họ Mộc lan) cho hệ thực vật Việt Nam

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Vũ Quang Nam1,2,3, Xia Nianhe2

(1. Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội

2. Viện Tthực vật Nam Trung Hoa,Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc,Quảng Châu5106503. Trường đào tạo Sau đại học, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh 100039)

TÓM TẮT

Giổi Sapa (Michelia velutina Candolle) được ghi nhận có phân bố chủ yếu ở Bhutan, Đông Bắc Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc (Vân Nam và phía Nam Tây Tạng). Loài này lần đầu tiên được tìm thấy cho Việt Nam ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai ở độ cao 1500m – 1650m trên mực nước biển. Các mẫu vật nghiên cứu mang cành, lá, hoa và quả hiện đang được lưu giữ tại các Phòng Tiêu bản thực vật của Trung tâm Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh (VNM) và của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật Hà Nội (HN). Trên cơ sở các đặc điểm hình thái của lá, hoa, quả và so sánh với các tiêu bản gốc Wallich 6493 tại Vườn Thực vật Hoàng gia Kew (K), Rock 6919 tại Vườn Thực vật New York (NY) và các tiêu bản tại Viện Thực vật Nam Trung Hoa, Quảng Châu (IBSC) cũng như đối chiếu với các bản mô tả gốc và các tài liệu về phân loại có liên quan, loài này được xác định là loài mới cho hệ thực vật Việt Nam.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]