Thử nghiệm một số phương pháp điều tra tái sinh rừng tự nhiên

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Đỗ Thị Ngọc Lệ

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quả thử nghiệm một số phương pháp điều tra tái sinh rừng tự nhiên trên cơ sở phân tích số liệu thu thập từ 6 ô tiêu chuẩn theo 6 phương pháp điều tra khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các phương pháp điều tra tái sinh khác nhau sẽ thu được những số liệu biểu thị tái sinh khác nhau về tổ thành, mật độ, nguồn gốc, chất lượng và hình thái phân bố cây tái sinh. Căn cứ vào sai số giữa các chỉ tiêu biểu thị tái sinh ở các phương pháp điều tra với phương pháp điều tra toàn diện trên 6 ô tiêu chuấn có diện tích 1000m2, bài báo đã lựa chọn được hai phương pháp phù hợp là phương pháp điều tra 5 ô dạng bản với diện tích mỗi ô là 25m2 (5x5m) và phương pháp điều tra theo dải để điều tra tái sinh rừng tự nhiên.

Từ khóa: Tái sinh, Rừng tự nhiên, Phương pháp điều tra tái sinh.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]