Nghiên cứu khả năng thấm thuốc bảo quản bằng phương pháp ngâm thường của một số loại gỗ rừng trồng

Nguyễn Văn Đức, Trương Quang Chinh, Vũ Văn Thu

Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam

Tómtắt

Xử lý bảo quản gỗ bằng phương pháp ngâm thường có yêu cầu kỹ thuật đơn giản và có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu khả năng thấm thuốc sáu loại gỗ rừng trồng ở mức độ ẩm thấp và độ ẩm cao đã xây dựng các phương trình tương quan, có thể áp dụng trong thực tế để xác định chế độ cho mỗi mẻ tẩm, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng, chất lượng gỗ tẩm. Ngâm gỗ có độ ẩm cao có thể áp dụng để xây dựng chế độ ngâm tẩm cho gỗ sử dụng làm cột cọc ngoài trời. Tại các xí nghiệp chế biến, do quá trình vận chuyển, lưu kho bãi, độ ẩm gỗ đã giảm thấp, ngâm gỗ độ ẩm thấp được dùng cho đối tượng gỗ xẻ.

Từ khoá: Bảo quản gỗ, sức thấm thuốc, gỗ rừng trồng

Mở đầu

Nhu cầu sử dụng gỗ của xã hội ngày càng tăng, trong khi đó trữ lượng gỗ từ rừng tự nhiên lại giảm đi. Những năm gần đây ở nước ta, diện tích rừng trồng đã đang được mở rộng, cung cấp nguyên liệu cho chế biến lâm sản, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

So với gỗ rừng tự nhiên, gỗ rừng trồng có ưu điểm tốc độ sinh trưởng, phát triển nhanh, chu kỳ khai thác ngắn hơn nhưng có nhược điểm rất dễ bị sâu nấm phá hại nên cần được bảo quản để kéo dài thời gian sử dụng. Vì vậy, nghiên cứu bảo quản gỗ rừng trồng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, mở rộng khả năng sử dụng gỗ. Mỗi loài gỗ có đặc điểm cấu tạo tế bào khác nhau, vì vậy khả năng thấm thuốc bảo quản không giống nhau, cần nghiên cứu cho từng loài gỗ cụ thể, theo các phương pháp tẩm, làm cơ sở xây dựng chế độ bảo quản cho phù hợp với từng điều kiện thực tế.

Trong phạm vi bài viết này, xin được giới thiệu khả năng thấm thuốc của một số loài gỗ rừng trồng bằng phương pháp ngâm thường.

Vật liệu, phương pháp nghiên cứu

Vật liệu nghiên cứu

vNguyên liệu gỗ là 6 loài gỗ rừng trồng

Bạch đàn uro_Eucalyptus urophylla

Bạch đàn trắng_Eucalyptus camaldulensis Dehnh

Hông_Paulownia fortunei (Seem) Hemsl

Thông đuôi ngựa_Pinus massoniana Lamb

Keo lá tràm_Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Benth

Keo lai_Acacia mangium x A.auriculiformis

vThuốc bảo quản: Chế phẩm XM-5

vNồng độ dung dịch thuốc XM-5 là 5%

Phương pháp nghiên cứu

Khả năng thấm thuốc của gỗ được đánh giá bằng lượng thuốc thấm và độ sâu thấm thuốc, phụ thuộc vào một số yếu tố chủ yếu là độ ẩm gỗ, thời gian ngâm. Thực nghiệm xác định quan hệ khả năng thấm của gỗ (Yi) với các yếu tố ảnh hưởng (Xi) tiến hành theo Qui hoạch thực nghiệm yếu tố toàn phần (QHTNYTTP).

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]