Quyết định số: 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ NN & PTNT về việc “Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Quyết định số: 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/9/2015 của Bộ NN & PTNT về việc "Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" Chi tiết xem file đính kèm: QD3869-KHCN-2809 … [Read more...]

Quyết định số 3747/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Ngày 15/9/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số  3747/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/9/2015 Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chọn tạo gồm: 1. 02 giống keo lai (Acacia Mangium  x  Acacia Auriculiformis) là giống Quốc gia 2. 02 giống keo lai (Acacia Mangium  x  Acacia Auriculiformis); 08 giống keo lá tràm (Acacia Auriculiformis); 04 giống keo tai tượng (Acacia Mangium) là giống tiến bộ kỹ thuật;   Chi tiết xem file … [Read more...]

Ngày 08/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 37/2015/QĐ-TTg Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công … [Read more...]

Quyết định số: 3620/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho “Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp”

Ngày 07/9/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số: 3620/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học cho "Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp" Mã số TBKT công nghệ sinh học: LN.VS.03.2015/CNSH-BNNPTNT Chi tiết xem file : CVĐ 3620 … [Read more...]

Quyết định số 194A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 05/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 194A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận "Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ" là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 194A … [Read more...]

Quyết định số 193A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn từ gỗ bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophilla) làm vật liệu đóng tàu thuyền đi biển” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 05/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 193A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận "Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn từ gỗ bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophilla) làm vật liệu đóng tàu thuyền đi biển" là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 193A … [Read more...]

Quyết định số 192A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 04/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 192A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận "Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến" là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 192A … [Read more...]

Quyết định số 195A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận “Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ” là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.

Ngày 06/5/2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 195A/QĐ-TCLN-KH&HTQT Công nhận "Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ" là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Chi tiết xem file đính kèm: CVÐ 195A … [Read more...]

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày 24/8/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số: 3399/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bao gồm: 1. Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF1 áp dụng cho cây thông vùng đất nghèo chất dinh dưỡng. 2. Quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF2 áp dụng cho cây bạch đàn vùng đất nghèo chất dinh dưỡng. (Chi tiết xem … [Read more...]

Thông tư liên tịch “Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước”

Ngày 22/4/2015 Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về "Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước". Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN có hiệu lực từ ngày 08/6/2015 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007. Download Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN: … [Read more...]