Thực trạng và một số giải pháp phát triển công tác khuyến lâm tỉnh Đăklăk

Triệu Long Quảng, Bùi Thị Hải Nhung

Phòng Nghiên cứu Kinh tế lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Kết quả điều tra, đánh giá công tác khuyến nông ở tỉnh Đăklăk đã chỉ ra rằng: hệ thống khuyến nông lâm trong những năm qua đã phát triển về cả quy mô, nội dung và hình thức hoạt động góp phần vào sự phát triển nông nghiệp địa phương. Tuy nhiên, công tác khuyến lâm ở Đăklăk chưa được quan tâm đúng mức thể hiện ở việc chưa có chính sách riêng cho đối tượng cây rừng và công tác khuyến lâm, chưa có bộ phận chuyên trách lâm nghiệp trong khuyến lâm, cán bộ khuyến nông lâm tuyến huyện vừa thiếu vừa yếu về chuyên môn, nguồn vốn cho khuyến lâm hạn chế, manh mún, ngắn hạn và không ổn định, số mô hình khuyến lâm được triển khai hạn chế về quy mô và kinh phí, một số chính sách khuyến nông của tỉnh không phù hợp. Một số giải pháp được đề xuất trên cơ sở những điều tra nghiên cứu nhằm phát triển công tác khuyến lâm tại tỉnh Đăklăk nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]