Quản lý rừng cộng đồng của một số dân tộc ở vùng núi Bắc Bộ và đề xuất khuyến nghị xây dựng chính sách quản lý rừng cộng đồng

Quản lý tài nguyên rừng có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương là một trong những hình thức quản lý rừng đang được sự quan tâm chú ý của các cơ quan quản lý lâm nghiệp và các cấp chính quyền địa phương. Tuy xét về khía cạnh pháp lý, cho đến nay trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước chưa quy định vị trí pháp lý của cộng đồng nhưng trên thực tế ở một số địa phương, vẫn còn tồn tại những khu rừng cộng đồng được hình thành từ lâu đời và vẫn đang được cộng đồng quản lý có hiệu quả…

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]