Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng”.

Thực hiện Quyết định số: 766 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 22/02/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng”. Dự án thuộc: Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

– Chủ nhiệm: TS. Hoàng Liên Sơn

– Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp.

 Mục tiêu của Dự án

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng.

Mục tiêu cụ thể

–  Xây dựng bộ tiêu chí mã hóa (QR Code) cho các khâu truy xuất gỗ rừng trồng

– Xây dựng được phần mềm trong truy xuất và quản lý nguồn gốc gỗ nhằm tích hợp và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý ngành nông nghiệp

– Ứng dụng phần được triển khai thí điểm tại một số đơn vị trên thực tế.

– Tổ chức được các lớp tập huấn triền khai ứng dụng trên quy mô toàn quốc.

Sản phẩm của dự án:

Bộ tiêu chí mã hóa (QR Code) cho các khâu truy xuất gỗ rừng trồng

Hệ thống phần mềm trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng; và tích hợp được với hệ thống FORMIS của Bộ NN&PTNT

Sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng trong truy xuất gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng cho các nhóm đối tượng có liên quan

Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng

Quy định sử dụng và vận hành hệ thống phần mềm trên phạm vi toàn quốc đối với việc truy xuất và quản lý gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng

Các báo cáo đánh giá khóa đào tạo

Báo cáo khảo sát cho 8 tỉnh

Báo cáo dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]