Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Nghiên cứu các biện pháp phòng chống sâu róm hại Thông Nhựa và Thông mã vĩ cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ”.

Thực hiện Quyết định số: 803 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 19/02/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu các biện pháp phòng chống sâu róm hại Thông Nhựa và Thông mã vĩ cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ” và các Quy trình kỹ thuật thuộc đề tài.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Ngọc Quang

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng.

 Mục tiêu chung

Quản lý tổng hợp sâu róm hại Thông nhựa và Thông mã vỹ góp phần nâng cao năng suất và quản lý rừng trồng thông bền vững.

Mục tiêu cụ thể

– Xác định được đặc điểm sinh học và sinh thái loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông hại Thông mã vĩ và Thông nhựa.

– Xác định được thời kỳ xuất hiện, diễn biến quần thể loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông hại Thông mã vĩ và Thông nhựa.

– Xây dựng được 04 quy trình/phương trình dự tính, dự báo dịch loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông hại Thông mã vĩ và Thông nhựa (01 quy trình/loài sâu/loài thông).

– Xây dựng được 04 mô hình phòng trừ tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông hại Thông mã vĩ và Thông nhựa (01 mô hình/loài sâu/vùng), quy mô tối thiểu 02 ha/mô hình. Hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 20%.

– Xây dựng được 04 quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp, hiệu quả, bền vữngloài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thônghại Thông mã vĩ và Thông nhựa (01 quy trình/ loài sâu/loài thông) đảm bảo hạn chế bùng phát dịch hại ≥75% so với đối chứng (được công nhận TBKT).

Nội dung nghiên cứu

– Nội dung 1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.

– Nội dung 2. Nghiên cứu biện pháp dự tính, dự báo dịch loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.

– Nội dung 3. Nghiên cứu lựa chọn biện pháp phòng trừ loài Sâu róm 4 túm lông tại Lạng Sơn và Thanh Hóa và Sâu róm thông tại Bắc Giang và Nghệ An.

– Nội dung 4. Xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp và quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.

– Nội dung 5. Chuyển giao mô hình phòng trừ tổng hợp và quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.

Sản phẩm của Đề tài:

Sản phẩm khoa học và công nghệ:

 1. Bộ mẫu loài Sâu róm 4 túm lông và sâu róm thông (02 bộ)
 2. Mô hình phòng trống tổng hợp loài sâu róm 4 túm lông và sâu róm thông (04ha mô hình)
 3. Báo cáo kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.
 4. Báo cáo kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.
 5. Báo cáo kết quả xác định thời kỳ xuất hiện, biến động quần thể loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.
 6. Báo cáo kết quả nghiên cứu biện pháp dự tính, dự báo loài Sâu róm 4 túm lông và tổng hợp cứu biện pháp dự tính, dự báo loài Sâu róm thông.
 7. 04 phương trình dự tính, dự báo dịch.
 8. Báo cáo kết quả nghiên cứu lựa chọn biện pháp phòng trừ loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông
 9. 04 mô hình phòng trừ tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông (tại Lạng Sơn và Thanh Hóa) và Sâu róm thông (tại Bắc Giang và Nghệ An).
 10. 04 quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông (tại Lạng Sơn và Thanh Hóa) và Sâu róm thông (tại Bắc Giang và Nghệ An).
 11. Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình phòng trừ tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông và Sâu róm thông.
 12. Lớp tập huấn chuyển giao mô hình phòng chống tổng hợp và quy trình quản lý dịch hại tổng hợp loài Sâu róm 4 túm lông tại Lạng Sơn và Sâu róm thông tại Nghệ An.
 13. Báo cáo sơ kết đề tài.
 14. Báo cáo tổng kết đề tài.
 15. Bài báo khoa học (02-03 bài báo)

– Báo cáo định kỳ…

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]